Berichten van Site Beheerder

BGL stelt verkiezingsprogramma en kandidatenlijst vast

Tijdens de ALV hebben de leden van BGL het verkiezingsprogramma en kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 vastgesteld. De commissie kandidatenlijst is blij een kandidatenlijst te kunnen presenteren die uit meer dan 30…

Herontwikkeling Steenwijkerdiep

In de werkvergadering van 17 november zijn we uitgebreid meegenomen over de herontwikkeling van het Steenwijkerdiep. We hebben een duidelijke uitleg gekregen met een mooie en zeer informatieve presentatie, waar bij de verschillende aandachtspunten goed…

Lokale en regionale toekomstvisie beschermd wonen

Vanaf 1 januari 2023 wordt de gemeente vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) verantwoordelijk voor beschermd wonen. Dit is een tijdelijke voorziening voor mensen met psychische en psychosociale problemen die op dat moment niet zelfstandig…

Motie beleid Agroforestry aangenomen

Op 30 november heeft BGL samen met CDA en GroenLinks een motie ingediend over het beleid voor Agroforestry in Steenwijkerland. De minister van landbouw stimuleert lokale overheden om beleid te maken op nieuwe vormen van…

Vragen over de situatie in de Woldschool

Bennie Daan heeft namens de fractie van BGL vragen gesteld over de huidige situatie in de Woldschool in Steenwijkerwold. In de kernen in Steenwijkerland is woningbouw het gesprek van de dag, veel jeugd geeft aan…

Bijdrage BGL voor de programmabegroting 2022-2025

BGL wil  het College en de ambtelijke uitvoerders bedanken voor de goede leesbaarheid van voorliggende programmabegroting. De begrotingsvooruitzichten van vorig jaar waren slecht. Met het “Hernieuwd Perspectief” is hier goed op ingespeeld. Het is prettig…

Motie gemeentelijke duurzaamheidslening unaniem aangenomen

BGL staat positief tegenover de verduurzaming van verlichting op sportvelden. Het draagt enerzijds bij aan onze duurzaamheidsambitie en bespaart de club energiekosten. Uit de stukken blijkt dat d’Olde Veste een oplossing heeft gevonden in overleg…

Richard Keizer in Raad & Werk van VNG magazine

BGL raadslid Richard Keizer is onlangs verschenen in het magazine van VNG in de rubriek Raad & Werk. Hierin vertelt Richard kort over zijn werk in de evenementenbranche en zijn raadswerk in Steenwijkerland. Het volledige…

Provinciaal inpassingsplan Noordmanen

Helmich Ruitenberg heeft namens BGL gesproken over het provinciaal inpassingsplan (PIP) Noordmanen. In 2017 is het Beheersplan Wieden en Weerribben door de provinciale Staten van Overijssel vastgesteld. Door het versterken en herstel natuur wordt er…