Bijdrage BGL voor de programmabegroting 2022-2025

BGL wil  het College en de ambtelijke uitvoerders bedanken voor de goede leesbaarheid van voorliggende programmabegroting. De begrotingsvooruitzichten van vorig jaar waren slecht. Met het “Hernieuwd Perspectief” is hier goed op ingespeeld. Het is prettig dat de laatste programmabegroting van deze collegeperiode positieve cijfers laat zien.  De september circulaire zet daar en mooie plus bij op. Er blijft de komende jaren ruimte voor nieuwe investeringen. Het afgelopen jaar heeft duidelijk gemaakt dat je als gemeente niet alles zelf in de hand hebt. BGL vindt het verstandig om meevallers niet meteen uit te geven. We laten dat graag over aan een volgend college. Dan is er tijd om daar met samenleving en raad over na te denken.

Inwoner op 1
Met de invoering van de omgevingswet zal participatie verder vorm krijgen. Een belangrijke vraag hierbij is, hoe kunnen we leren van onze goede en minder goede voorbeelden? Kunnen we die vertalen naar betere afspraken aan de voorkant over gebiedsprocessen. Kunnen die vastgelegd worden in een startnotitie onderschreven door betrokken partijen?
Inwoners hebben het recht om de gemeente uit te dagen! Initiatiefgroepen krijgen het geld dat de gemeente anders zelf nodig is. Zie dit niet als een kostenbesparing. Als een initiatiefgroep een taak terug wil geven, kan dat want het geld komt weer mee terug.

Duurzaam
Er zijn belangrijke 1e stappen gezet in de verduurzamingsopgave. Maar we zijn er nog niet en moeten doorpakken. De klimaattop in Glasgow zal naar verwachting de lat hoger leggen en Steenwijkerland zal daarin haar verantwoordelijkheid moeten nemen. Uit de klimaatmonitor kan je als gemeente via het dashboard een objectieve indruk krijgen van de resultaten die we boeken met de energietransitie. De BCS maakt hier in haar duurzaamheidsfolder slim gebruik van. Die informatie kan helpen partijen met elkaar in gesprek te brengen en hun eigen investeringsbeslissingen beter af te stemmen. Is het een idee om de klimaatmonitor meer zichtbaar te maken in onze beleidscyclus en halfjaarlijks een indicatie te geven van de tussenstand op basis van gerealiseerde resultaten of projecten die in de pijplijn zitten?

De 1e verduurzaamde woning met behulp van een duurzaamheidslening is klaar. Hopelijk volgen er snel meer. Positief is dat deze lening meerdere doelen tegelijk dient. We zijn mede indiener van de motie van de CU om de lening ook voor minder grote bedragen mogelijk te maken!

In de Energiewinkel van Stichting duurzaam Steenwijkerland is veel onafhankelijke info te halen voor onze inwoners. De 1e stap is de belangrijkste om tot actie over te gaan.
Mensen kunnen informatie ophalen maar ook vragen stellen. BGL is benieuwd naar de vragen die mensen stellen. Sluit dat voldoende aan op ons aanbod of zien we nieuwe kansen? Kan een waardebon voor minima bijvoorbeeld de 1e stap voor die doelgroep vergemakkelijken? Is er voldoende oog voor samenwerking met repaircafe, verenigingsleven, Sociaal Domein.

Werk aan de winkel
Het tekort aan praktisch en technisch geschoolde beroepen is stevig voelbaar.  De Noord-Westgroep en de BCS werken samen om hier voor diverse doelgroepen zo concreet mogelijk invulling aan te geven . Maar de opgave is breder. Het schakelen tussen bedrijven om personeel optimaal in te zetten. Het zoeken met onderwijsinstellingen naar mogelijkheden om mensen in een “Regionaal techniekcentrum” op te leiden vraagt tijd om te ontwikkelen en onderhouden.

Samen redzaam
Hier ligt een grote opgave die met de nodige onzekerheden gepaard zal blijven gaan. De monitor Sociaal Domein staat en geeft inzicht in relevante resultaten gerelateerd aan onze ambities. Het geeft inzicht in de benodigde inzet van mensen en kosten. We blijven echter afhankelijk van ontwikkelingen in de samenleving. De impasse in de onderhandelingssituatie rond de inkoop van diensten van zorgverlenende instanties is daarvan een voorbeeld. Het is goed dat de “reserve sociaal domein” is ingericht.

Mijn Steenwijkerland
BGL kan zich Steenwijkerland zonder een goed functionerende bibliotheek voorzieningen niet voorstellen. Het is helder dat het een uitdaging is om de bereikbaarheid van een bibliotheek voor een breed publiek goed te organiseren. Het voelt voor BGL dat wij als sponsor van de bibliotheekvoorziening Steenwijkerland soms op grote afstand staan terwijl de belangen voor onze inwoners groot zijn. Wij zouden graag zien dat er een oplossing komt waarbij de bibliotheek voorziening in een modern jasje met inzet van lokale vrijwilligers voor een langere tijd in rustig vaarwater komt.

Wij vinden het belangrijk om rond het vraagstuk van huisvesting dat er aankomt ook nog eens kritisch te kijken naar de huidige uitgangssituatie. Hoe logisch is de huidige aansturing en rolverdeling rond onze bibliotheek voorziening geregeld? Op papier kan natuurlijk alles, maar de werkelijkheid is weerbarstig en de vraag die bij BGL op komt is: zijn onze verwachtingen wel realistisch? Vragen wij niet het onmogelijke van betrokken directeur, stichtingsbestuur en onze lokale vrijwilligers. Kunnen we een eenvoudiger organisatievorm bedenken waar we iedereen meer in zijn kracht zetten?

Het thema wonen vraagt extra aandacht de komende tijd. Hiervoor zijn al veel activiteiten in gang gezet. Er wordt gewerkt aan een woonvisie op basis van overleg met plaatselijke belangen en woningcorporaties. Er wordt nagedacht over invulling van de bovenregionale woonbehoefte.
Prima punten maar… als we blijven denken zoals we tot nu toe doen zal het niet eenvoudig worden om een versnelling in de kernen te realiseren voor betaalbare woningen. Waarbij de inwoners ook nog zelf enige invloed hebben op de toekenning daarvan. 

BGL overweegt een motie op stellen waarin ze het college wil oproepen om te verkennen of inwoners zich actief willen organiseren om betaalbare koopwoningen en of huurwoningen te bouwen in eigen beheer in de vorm van een lokale wooncorporatie. Wat BGL betreft kunnen kansrijke initiatieven die hieruit naar voren komen deels medegefinancierd worden uit het restant van de reserve huisvesting ontstaan door de verkoop van gemeentelijke woningen aan Grauwels.