Provinciaal inpassingsplan Noordmanen

Helmich Ruitenberg heeft namens BGL gesproken over het provinciaal inpassingsplan (PIP) Noordmanen. In 2017 is het Beheersplan Wieden en Weerribben door de provinciale Staten van Overijssel vastgesteld. Door het versterken en herstel natuur wordt er nu een PIP Noordmanen voorbereid om een concept Ontwerp PIP ter inzage te leggen. Tot zover is daar voor BGL niets mis mee, echter dan zal met de inwoners in het gebied en de belanghebbende wel een goed contact onderhouden moeten worden en ook de grondeigenaren een goede oplossing geboden moeten worden.

Als BGL met riettelers en grondeigenaren spreekt dan horen we dat de eerste gesprekken ruim 5 jaar geleden voor eerst plaatsvonden. Het laatste jaar is met enkele riettelers en grondeigenaren geen contact meer met de provincie geweest, laat staan dat er een overeenkomst is afgesloten. Het verbaast ons dan ook dat er gesuggereerd wordt dat er afrondende gesprekken in het gebied plaatsvinden. BGL constateert dat de provincie weinig heeft geleerd van de vorige PIP die is vastgesteld, waarbij het proces niet goed is verlopen.

Enkele riettelers is een intentieverklaring voorgehouden, wat inhield dat de zeggenschap en rechten worden afgegeven en als het project is afgerond er nieuwe contracten gesloten konden worden. Daar is door de rietsector niet op ingegaan. Wij willen dan ook de wethouder meegeven dat het college zich hard maakt bij de provincie, om eerst de overeenkomsten met de riettelers en grondeigenaren uit te werken en zo mogelijk ondertekend te krijgen voor er een concept ter inzage gelegd wordt.

De inhoudelijke vraagstukken van de rietsector moeten eerst opgelost worden en dat geld ook voor grondgebruikers met gronden waar agrarisch medegebruik altijd mogelijk is geweest. Iets wat in deze PIP niet meer mogelijk is. Het probleem voor de riettelers wordt niet opgelost door één keer in de 2 of 3 jaar te maaien, als productieriet is dit dan verloren. Ook schiet er bebossing in, waardoor de stand van de moerasvogels afneemt.

In de voorgaande tijd heeft de provincie aangegeven dat de toekomstige inrichting van het deelgebied Noordmanen afhankelijk is van hydrologisch en fosfaat onderzoek.
Heeft het College deze resultaten tot hun beschikking en heeft de provincie deze ook gedeeld met de inwoners/belanghebbenden in het gebied?

BGL wil er op wijzen dat een verhoging van de waterstand in het natuurgebied van grote invloed kan zijn op de omliggende agrarische gronden en gebouwen, ook de gebiedspartners zijn er niet gerust op. Het riettelersbedrijf waarvan de bedrijfsgebouwen in het plangebied ligt is nog geen oplossing geboden om de voeten droog te houden, het achterste deel van de bebouwing ligt 30 cm lager dan het voorste deel en komt blank te staan. Als een deel van het bestaande Havenzatenpad langs de roomsloot wordt verwijderd zal dit proces nog heviger zijn, doordat het water het gebied in loopt. Er is een pijlbuis op het perceel gezet, wat zijn de resultaten van deze metingen? En zijn die gedeeld met de eigenaar van de bedrijfsgebouwen? Mag BGL er van uit gaan dat er een watertoets en een waterhuishoudingsplan is uitgevoerd en dat is gedeeld met de omliggende eigenaren van agrarische gronden en gebouwen?

Wij willen de wethouder meegeven, nogmaals in de BAG naar voren te brengen om eerst met de agrariërs en omwonende tot een overeenstemming te komen. De wethouder zou ook een garantie af kunnen dwingen om minimaal 10 jaar bedrijfsresultaat te garanderen. Aan de west kant wijkt het in te richten en gewijzigd beheer af van de Vogel en Habitatrichtlijngebied, wat zijn de gevolgen voor dat gebied en wil de wethouder zich voor inzetten dat er geen extra zone van externe werking om heen komt voor nu en in de toekomst? Kan de wethouder ook bij de provincie boven water krijgen welk effect deze PIP heeft t.a.v. het stikstofproblematiek en welke gevolgen dat voor de omringende bedrijven met zich meebrengt?

Afgelopen week heeft de provincie Overijssel tijdens een werkbezoek duidelijk gemaakt aan de gemeenteraden van Zwartewaterland en Steenwijkerland dat het aanhoren van een gemeenteraad in de tijdslijn van het proces behoort. De gemeenteraden hebben echter geen knoppen om aan te draaien, daarom geeft de fractie van BGL de volgende samengevatte punten mee aan de wethouder om kenbaar te maken in het volgende BAG overleg.

  1. De Provincie moet opnieuw in overleg met alle riettelers en grondeigenaren.
  2. Er dient helderheid te komen over de consequenties en deze moeten vertaald worden in inhoudelijke overeenkomsten die ondertekend kunnen worden.
  3. Er moet overeenstemming bereikt worden met de aanliggende agrariërs t.a.v. het waterpeil.
  4. Geen externe werking.
  5. Tot slot moet er overeenstemming komen met de eigenaar van bedrijfsgebouwen in het plangebied.