Lokale en regionale toekomstvisie beschermd wonen

Vanaf 1 januari 2023 wordt de gemeente vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) verantwoordelijk voor beschermd wonen. Dit is een tijdelijke voorziening voor mensen met psychische en psychosociale problemen die op dat moment niet zelfstandig kunnen wonen. In de Raadsvergadering van 30 november jl. is de lokale en regionale toekomstvisie beschermd wonen aangenomen.

Met onderstaande beslispunten is de raad akkoord gegaan:

Voor de Toekomstvisie beschermd wonen gemeente Steenwijkerland, ter voorbereiding op de decentralisatie beschermd wonen per 2023, met de volgende uitgangspunten:

  1. de toegang tot beschermd wonen zelf uitvoeren en regelen van de hiervoor benodigde kennis en capaciteit;
  2. doorzetten van de ingezette verandering om inwoners met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk in de thuissituatie te ondersteunen;
  3. inzetten op het eerder signaleren van de behoefte aan ondersteuning en waar mogelijk voorkomen van beschermd wonen;
  4. zorg dragen voor een lokaal aanbod van passende ondersteuning nabij huis die past bij de ingezette verandering;
  5. inzetten op passende huisvesting en het stimuleren van meedoen en verbondenheid voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Voor de Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2022-2032 IJsselVecht, ten behoeve van de regionale samenwerking rondom beschermd wonen na de decentralisatie hiervan per 2023, waaronder de keuze om:

  1. de ambitie van ‘zo lang mogelijk thuis en zo snel mogelijk weer naar huis’ bij beschermd wonen te omarmen en hier lokaal aan bij te dragen;
  2. de overgang van de toegang tot beschermd wonen van regionaal naar lokaal verder uit te werken, waarbij gekeken wordt naar de verschillende ambities hierop per gemeente;
  3. de uitgangspunten en het vervolgproces voor de inkoop van het regionale intramurale beschermd wonen aanbod vast te stellen;
  4. de afspraken over besturingswijze en juridische en financiële samenwerking van regionale taken en verantwoordelijkheden vast te stellen.

Het moge duidelijk zijn dat deze complexe materie niet een twee drie vlekkeloos kan worden overgenomen van het Rijk en daarom is BGL blij dat er nu al begonnen wordt met het inregelen van maatregelen. Het huidige college doet er alles aan om de samenwerking met ketenpartners zo goed mogelijk te regelen, zodat er het in 2023 goed kan worden uitgerold.

BGL heeft aangegeven dat het een mooie visie is en dat men hiermee aan de slag kan. Halverwege 2022 wil BGL graag een evaluatie, om te kijken of men nog op koers ligt.
Wij houden de vinger aan de pols.