Wat hebben we al bereikt voor u?

Een korte samenvatting van door en met BGL bereikte doelen in verschillende raadsperioden:
Van 2018-2022:
 • Er is een duurzaamheidslening afgesloten voor het aanpassen van sportaccommodaties om daar een besparing te realiseren op de energiekosten en het bedrag voor een lening energiemaatregelen is verlaagd.
 • Aanzet voor faciliterend beleid op ten aanzien van Agroforestry/ Voedselbossen.
 • De hondenbelasting is afgeschaft.
 • Onderzoek naar mogelijkheden kleine windmolens om ondernemers te ondersteunen bij hun eigen energieopwekking.
 • Verhoging starterslening voor jongeren.
 • De verlichting van de kerktoren in Blokzijl. Dit is bereikt op initiatief van inwoners en plaatselijke ondernemers.
 • De realisatie van de basisschool en het multi-functionele centrum (MFC) te Tuk.
 • De realisatie van het multi-functionele centrum in Eesveen.
 • De aanpak van “Right to Challenge”, recht om uit te dagen. Groepen van georganiseerde inwoners kunnen taken van de gemeente overnemen, als zij dit beter, slimmer of goedkoer kunnen.
 • De afvalcontainers in de binnensteden gaan ondergronds om het straatbeeld te verbeteren.
 • Het RES bod van 125 ha voor zon op land (406 TJ) en 25 ha op dak.
 • Beheer openbare ruimte zonder gif, maaibeleid dat de biodiversiteit bevordert en goede landschappelijke inpassing van diverse initiatieven.
 • Initiatief voor een netwerk van oplaadpunten voor elektrische voertuigen.
 • Onafhankelijk advies over kunstgrasvelden. Afgesproken dat er onafhankelijk advies komt over waar een kunstgrasveld noodzakelijk is.
 • Doorgaande weg in Kuinre naar maximumsnelheid van 50 km.
 • De verhuizing van de intergemeentelijke sociale dienst (IGSD) naar het gemeentehuis.
 • Vervroegde inzet vitaliteitsfonds. Dit betekent dat seizoensgebonden instellingen sneller duidelijkheid krijgen over mogelijkheden van het vitaliteitsfonds.
 • Een gefaseerde aanpak van de huisvesting Voortgezet Onderwijs. Om het voortgezet onderwijs betaalbaar te houden in een fasering afgesproken naar de huisvesting van het voortgezet onderwijs op één locatie.
 • Ondersteuning voor stichting “GasDrOvf”. Dit initiatief wordt ondersteund om goed weerwoord te kunnen bieden om instabiliteit van de ondergrond te voorkomen.
 • Ondersteuning van het Het belang van kinderen staat centraal in onze afwegingen.
 • De inzet voor het behoud van oude ambachten met historische waarde.
 • De instelling van het
 • Het aantal inwonersinitiatieven neemt toe.
 • Er is een spreekuur ingesteld voor contact van de inwoners en ondernemers met de wethouders.
 • De gemeente is aantoonbaar beter bereikbaar voor inwoners en ondernemers.
 • Een financieel gezonde
 Voor 2018:
 • Vrij parkeren in Steenwijk.
 • Het College van de gemeente Steenwijkerland is verhuisd naar het gemeentehuis om de afstand tussen bestuur en de ambtelijke uitvoerende organisatie te verkleinen.
 • Villa Ramswoerthe is behouden voor een breder publiek door het onder voorwaarden te verkopen aan Vereniging Hendrick de Keyser.
 • Huishoudboekje van de gemeente op orde gehouden tijdens de drie decentralisaties van Rijk naar de gemeenten en die gepaard gingen met flinke bezuinigingen. Het uitgangspunt voor BGL is dat mensen die zorg nodig hebben, zorg op maat krijgen waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van vertrouwde zorgverleners. Dat is gedaan door eerst te focussen op decentralisatie en daarna op transformatie. De decentralisatiefase is afgerond. Dat was een flinke opgave waarvoor veel zaken anders en opnieuw moesten worden georganiseerd maar we zijn er over het algemeen goed in geslaagd iedereen die zorg nodig had, zorg op maat te bieden. In de transformatiefase staat nu de opgave centraal om actief te zoeken naar blijvend betaalbare oplossingen op maat voor iedereen. Dat is een continue leerproces waar BGL in wil blijven investeren.
 • Rust in de zorg is bereikt en BGL heeft een motie ingediend, die unaniem is aangenomen, om tijdelijke overschotten van zorggelden in een reserve “zorg” te stallen. Mocht blijken dat stijgende uitgaven niet kunnen worden opgevangen met rijksmiddelen en deze reserve ‘zorg’ ontoereikend is, dan dient wat BGL betreft het tekort vanuit de algemene reserve te worden afgedekt. Zorg op maat moet beschikbaar blijven voor iedereen die dat nodig heeft.
 • De rotte plekken in wijken en kernen worden opgepakt om verloedering tegen te gaan. Voor het oude gemeentehuis in Oldemarkt hadden in de loop der tijd diverse partijen interesse voor het pand om er een andere functie in te realiseren. Helaas is dat er niet van gekomen. Het pand was inmiddels verloederd en trok de verkeerde activiteiten aan. Er is voor gekozen het gemeentehuis af te breken en de ruimte in te richten als een natuurspeelplaats voor kinderen. Deze moet worden onderhouden tot er een levensvatbaar voorstel komt om op die locatie nieuwe functies te ontwikkelen. Ook het gebied tegenover de COOP in Oldemarkt is ingericht tot er nieuwe kansen voor komen.
 • In Oldemarkt en Vollenhove is er ruimte geboden voor nieuwbouw. De eerste woningen zijn daar inmiddels gerealiseerd.
 • Het in stand houden van MFC’s (multi functionele centra) is voor BGL belangrijk. Festi-viteiten kunnen worden toegestaan om de exploitatie rond te krijgen. Mooie resultaten zijn onder meer geboekt in de Burght in Vollenhove, de Ploats in Blokzijl, de Slinger in Ossenzijl, streekcentrum De Wielewaal in Scheerwolde en De Buuzepolle in Giethoorn.
 • BGL heeft ingezet op het open houden van de zwembaden maar heeft ook een beroep gedaan op bestuurders en personeel om mee te denken in het beheersen van de exploitatiekosten.
 • BGL vindt het up to date houden van sportaccommodaties met oog op het stimuleren van sport belangrijk en heeft ingestemd met investeringen.
 • Het belang van een goede samenwerking met vrijwilligers is onontbeerlijk. BGL draagt er zorg voor dat de gemeente zich hier faciliterend opstelt.
 • BGL heeft aandacht gevraagd voor oplossingen voor de wateroverlast op speel-, en trainingsvelden van buitenportaccommodaties. Daar is in geïnvesteerd. met goede resultaten.
 • Speciale aandacht is gegeven aan Nationaal Park Weerribben Wieden. Het Rijk heeft de verantwoordelijkheid voor de nationale parken overgedragen aan de provincies. De provincie Overijssel op haar beurt gaf die verantwoordelijkheid door aan de gemeente Steenwijkerland. Daarmee zou het letterlijk ons Nationaal Park worden, maar zonder extra middelen. Dat vroeg om een nieuwe en andere aanpak. Dit heeft geleid tot een innovatief samenwerkingsverband tussen gebiedspartijen die met elkaar afspreken hoe ze de kwaliteiten van ons Nationaal Park kunnen behouden en optimaal inzetten voor de vele belangen die er spelen. In dit proces zijn flinke stappen gezet en we hopen dat dit een goed vervolg krijgt.
 • Met de G1000 is een voor Steenwijkerland Uniek proces in gang gezet om inwoners en experts gezamenlijk te laten nadenken hoe de omschakeling van fossiele energie naar duurzame energiebronnen in Steenwijkerland kan worden gerealiseerd met draagvlak vanuit de samenleving. Dit omdat helder is geworden dat de hoge ambitie om in 2020 37% van het energieverbruik in Steenwijkerland door duurzame energiebronnen op te wekken niet realistisch is gebleken.
 • Op voorspraak van BGL is een motie aangenomen om initiatieven van burgers te ondersteunen die zelf ook verantwoordelijkheid willen nemen. Hiervoor is 80.000 euro beschikbaar gesteld.
 • Op voorspraak van BGL is een plan van aanpak opgesteld voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. Dit om zelf het goede voorbeeld te geven en ervaring op te doen. Het gemeentelijk vastgoed is inmiddels in kaart gebracht en nu kan gekeken worden waarmee de beste resultaten kunnen worden behaald.
 • BGL heeft een motie ingediend die is aangenomen om te verkennen hoe via een revolving fund (een fonds waar opbrengsten in terug vloeien) die verduurzamingsslag versneld kan worden.
 • Na een lastige afstemmingsperiode staan de neuzen van Vestingstad Steenwijk, de inwoners van de binnenstad en de gemeente dezelfde kant uit en wordt er flink geïnvesteerd in de openbare ruimte van het marktplein en de aanpalende straten. Dit om een nieuwe impuls te geven voor investeringen in de binnenstad vanuit het bedrijfsleven. Eerder is in deze periode geïnvesteerd in het Voorpoortplein Kerkplein en Haven van Vollenhove.
 • Een amendement van BGL heeft ertoe geleid dat de gemeente garant ging staan voor de ondergrondse verbouwing van het Olde Maat Huus in Giethoorn.
 • BGL heeft de discussie over de vliegroutes van en naar Lelystad Airport voortdurend onder de aandacht gebracht door informatie avonden te organiseren en moties in te dienen. BGL was de trekker bij het indienen van een zienswijze door de gemeente, waarin de belangen van Steenwijkerland naar voren zijn gebracht en waar de landelijke partijen uiteindelijk op zijn aangehaakt .
 • Een motie van BGL heeft geleid tot verhoging van de brug bij Belt-Schutsloot. De brug is op gelijke hoogte gekomen van vergelijkbare bruggen in de nabije omgeving.

BGL is nog lang niet klaar. Er is meer te doen. De samenwerking met u als inwoners moet nog sterker worden. Dit verkiezingsprogramma neemt u mee in onze aanpak voor de komende jaren.