Een dienstbare gemeente Steenwijkerland is een randvoorwaarde voor succes.

BGL heeft een ambitieus programma. De succesvolle uitvoering van dit programma staat of valt met een goed functionerende gemeentelijke organisatie; college, gemeenteraad en ambtenaren. BGL wil dat de hele gemeentelijke organisatie voortdurend klaar staat om de inwoners waar mogelijk ten dienste te zijn bij al hun initiatieven, vragen en zorgen. Niet afstandelijk en vanuit de regeltjes maar met lef en betrokkenheid. Waar je welkom bent.

BGL Accenten:

  • Een voortdurende veranderende en faciliterende gemeente Steenwijkerland die met lef opereert in opdracht van de veranderende samenleving.
  • Een duidelijke rol van de inwoners in de aanpak van samenlevingsvraagstukken.
  • Flexibiliteit bij de uitleg van regels om creativiteit en investeringsbereidheid van inwoners mogelijk te maken.
  • Staan voor een bestuur dat samenwerkt met de medewerkers van de gemeente. Een bestuur dat de inzet van medewerkers waardeert. Een omgeving waar medewerkers verantwoordelijkheid durven en kunnen nemen. Een bestuur dat als iedereen goed zijn best doet, staat voor zijn medewerkers. Een gemeente waar geëxperimenteerd wordt om tot creatieve oplossingen te komen.
  • Aandacht voor medewerkers met oog voor dienstbaarheid en cultuurverandering.

Blijvend veranderen.
Bij een sterk veranderende maatschappij hoort een meebewegende gemeente.
Een andere houding en ander gedrag van bestuur, beleidsmakers en beleidsuitvoerders. De gemeente (bestuurders, gemeenteraad en medewerkers) opereert vooral in opdracht van de samenleving en de inwoners van Steenwijkerland en zorgt daarbij voor de juiste afstemming met provinciale, landelijke en Europese afspraken.

De gemeente kan nog meer dan nu een faciliterende rol spelen en de eigen kracht en creativiteit van burgers benutten. BGL weet dat de inzet en betrokkenheid van de inwoners financieel, maar ook vanuit inzet, groot is. En nog veel meer vraagstukken kunnen dan ook worden benaderd en uitgevoerd door gewoon met de inwoners te praten over hun eigen mogelijkheden en de ondersteunende rol van de gemeente daarbij. Het past de gemeente niet om vanuit een autoritaire houding naar oplossingen van samenlevingsvraagstukken te kijken. Daarvoor is de inwoner te goed opgeleid, te betrokken en te graag bereid om hard mee te denken en te werken aan goede oplossingen.

De afgelopen collegeperiode zijn mooie projecten in Steenwijkerland via deze nieuwe houding en werkwijze tot stand gekomen. Zo zijn de aanpak van de wijk De Torenlanden in Steenwijk, maar zeker ook de aanpak van de vernieuwing van de Oldemarktseweg in Steenwijkerwold sprekende voorbeelden, alsmede de totstandkoming van het nationaal Park en het G1000 initiatief. Hier werd namelijk vanaf het allereerste moment gezorgd voor grote betrokkenheid van de bevolking bij een uiteindelijk breed gedragen plan.

Dit vraagt goede aandacht bij de voorbereiding van plannen door afstemming met inwoners en belangengroepen, maar levert ook zoveel meer op. De bewoners weten immers zelf ook wel hoe de leefomgeving mooier en beter kan worden.

Met de blik naar buiten.
BGL vindt dat de focus van het bestuur , de gemeenteraad en de gemeentelijke organisatie primair op de maatschappij gericht moet zijn. Beleid buiten voeden en binnen uitwerken. Het gemeentehuis uit, de kernen en wijken in! Wat BGL betreft gaat de gemeente dan ook door met de collegetour en met raadsvergaderingen op locatie; als volksvertegenwoordigers veel meer op zoek naar verbinding met de mensen.

De gemeente moet waar gevraagd deskundigheid leveren, initiatieven faciliteren, kansen aangeven, maatwerk bieden binnen de geldende regelgeving, waar mogelijk en nodig regelgeving aanpassen om plannen te laten slagen.

Met lef en competente medewerkers.
BGL wil een gemeentelijke organisatie met lef, creativiteit en een grote maatschappelijke betrokkenheid, die dit ook uitstraalt. Een minder hiërarchische, juridisch starre en formele organisatie, met oog voor mensen die het aandurven om zaken eens heel anders aan te pakken.

BGL wil dat medewerkers ingezet worden op hun competenties die nodig zijn voor dienstbaarheid en cultuurverandering; zij geven bestuur en gemeenteraad geen bindende adviezen maar bieden beleidskeuzes vanuit verschillende scenario’s en risico’s. De functiebeschrijvingen van de medewerkers zijn richtinggevend, niet leidend.

Waarbij de regels niet de dienst uitmaken.
Het is niet de bedoeling dat de regels uitmaken wat de dynamiek kan worden in Steenwijkerland. De dynamiek moet komen uit de creatieve samenwerking van de gemeente met de inwoners, binnen bestaande regels en afspraken of ook door regels en afspraken aan te passen aan het resultaat van de samenwerking. Verbetering en beweging komt voort uit ja-zeggen, niet uit nee-zeggen. Steenwijkerland is niet de rijkste gemeente van Nederland en zal samenwerking hard nodig hebben om aantrekkelijk te blijven om te wonen, te werken en te recreëren.

Ook houding en gedrag college en gemeenteraad aandachtspunt.
Bij een veranderende gemeente gaat het niet alleen om verandering in de bedrijfsvoering. Er is meer nodig. Het bestuur moet ook met dezelfde houding en gedrag naar vraagstukken kijken. Niet vanuit bestuurlijke autoriteit, gedekt door eigen gemaakte regels, maar met oog voor de belangen van burgers en passende bestuurlijke creativiteit. Daarbij speelt de gemeenteraad een cruciale rol, niet alleen op de achterhand en reagerend op bestuurlijke voorstellen, maar ook zelf creatief en initiërend vanuit hun continue contacten met de achterban. Dan wordt de burger met zijn initiatief op de goede respectvolle manier in de politiek-bestuurlijke dialoog geplaatst.

Experimenteren moet.
Veranderen is niet gemakkelijk. Het is vaker gemakkelijk om zaken bij het oude te laten. Experimenten en proefprojecten kunnen helpen. BGL wil het experiment van de Werkplaats uitbreiden. In dit experiment worden ambtenaren bij elkaar gezet die oog hebben voor verandering en de juiste competenties hebben. Door ze bij elkaar te zetten wordt hun invloed sterker en duidelijker en kunnen ze een voorhoede vormen voor de gewenste cultuurverandering en andere houding en gedrag. Bij vervanging, werving en selectie is het van belang dat veranderbereidheid, creativiteit en samenwerkingsbereidheid met de inwoners doorslaggevende kenmerken zijn. We moeten daarbij niet bang zijn om fouten te maken.

Menu