Wij maken ons de komende jaren sterk voor u op de volgende vijf speerpunten

  1. BGL zet in op het bewaken en versterken van de sociale binding in de kernen en steden door ondersteuning van het behoud van basisonderwijs, goede zorg nabij, van het verenigingswerk, van de dorpshuizen en MFC’s, van het vrijwilligerswerk, van sport- en kerkelijke activiteiten en van diverse andere inwonersinitiatieven.
  2. BGL wil voor alle kernen, wijken en steden een focus op wonen en infrastructuur. De beschikbaarheid van voldoende passende woningen voor de eigen kern en stad staat voorop. Daarbij hoort een goede en veilige ontsluiting van de kernen en steden met (water-) wegen, bruggen, fietspaden, internet en verkeersafspraken.
  3. BGL streeft naar een gezonde en vertrouwde leefomgeving in de kernen en steden in goede balans met het omringende buitengebied, natuur en landbouw. Het gesprek over de beste richting en aanpak wordt met de inwoners en ondernemers van de kernen en steden en het buitengebied gezamenlijk
  4. BGL wil dat je in Steenwijkerland een goede boterham kunt verdienen. Recreatie en Toerisme, de Agrarische Sector en de Maakindustrie zijn de belangrijke pijlers onder de lokale economie van Steenwijkerland. We zetten in op de versterking van deze pijlers met bijvoorbeeld voldoende toekomstbestendige bedrijventerreinen en flexibele aanpassing op nieuwe ontwikkelingen, inclusief aandacht voor extra banen en voor het middelbaar beroepsonderwijs voor deze sectoren.
  5. Om dit allemaal te bereiken wil BGL een dienstbare gemeente. Dat geldt voor het college van Burgemeester en Wethouders, de gemeenteraad en de ambtenaren. BGL wil dat de gemeente zoveel mogelijk gebruik maakt van de participatie van inwoners bij het vinden van antwoorden op hun initiatieven, vragen en zorgen.