1. Sociale binding in de kernen en steden

Speerpunt: BGL zet in op het bewaken en versterken van de sociale binding in de kernen en steden door ondersteuning van het basisonderwijs, goede zorg nabij, de veiligheid, het verenigingswerk, de dorpshuizen en MFC’s, het vrijwilligerswerk, sport- en kerkelijke activiteiten en andere inwonersinitiatieven.

De belangrijkste punten van dit hoofdstuk op een rij:
 • Beschikbaarheid basisonderwijs in de kernen en wijken
 • (Financiële) ondersteuning van dorpshuizen en MFC’s
 • Ondersteuning inwoners bij Postcovid-19 maatregelen
 • Goede aanwezige en toegankelijke sport- en spelvoorzieningen
 • Versterken samenwerking in kernen en wijken
 • Aandacht voor verkeersveiligheid
 • Geen zwerfafval en overlast van hondenpoep
 • Stimulering van een actieve rol van ouderen
 • Goed georganiseerde lokale medische zorg nabij
 • Goede jeugdzorg vanuit een brede coalitie
 • Voorkomen en tegengaan van armoede
 • Ondersteuning van de voedselbank
 • Actieve aanpak van laaggeletterdheid
 • Het doorbreken van vereenzaming
Beschikbaarheid basisonderwijs in de kernen en wijken

De beschikbaarheid van basisonderwijs in kernen en wijken beschouwen wij als fundament voor de vitaliteit en leefbaarheid. BGL is voorstander van een goede verdeling van basisscholen en onderwijslokalen over de kernen en wijken. In groeiwijken zoals Tuk heeft BGL er mede voor gezorgd dat er een basisschool en Multifunctioneel Centrum zijn gevestigd. In andere kernen zijn mede door BGL basisscholen samengevoegd tot een toekomstbestendige brede basisschool.

(Financiële) ondersteuning van dorpshuizen en MFC’s

Door de COVID-19 pandemie en de daarbij genomen maatregelen is voor veel ondernemers en sociale initiatieven een lastige situatie ontstaan. Verenigingen moesten met hun activiteiten stoppen en zagen hun ledental teruglopen. De dorpshuizen en MFC’s moesten het met veel minder activiteiten en inkomsten doen. De kosten liepen door. BGL wil graag dat de dorpshuizen en de MFC’s zo goed mogelijk worden ondersteund om de draad weer op te pakken, niet alleen bij de dagelijkse bedrijfsvoering, maar ook bij de realisatie van (groot) onderhoud aan de gebouwen en omgeving.

Ondersteuning inwoners bij post-covid-19 maatregelen

De COVID-19 pandemie heeft de wereld veranderd. Het virus lijkt nog lang onder ons te blijven. Dit kan vorm krijgen in verschillende varianten. Dit kan gevolgen hebben op tal van terreinen. Op het gebied van de medische zorg, bijvoorbeeld als het gaat om vaccinaties voor diverse bevolkingsgroepen.

Op het gebied van sociale omgang met elkaar en op het gebied van de lokale economie. BGL is een voorstander van een duidelijk uitgewerkt beleid om deze gevolgen voor de inwoners van Steenwijkerland zo goed mogelijk te monitoren en de inwoners te ondersteunen bij initiatieven om de gevolgen het hoofd te bieden. BGL onderkent de noodzaak voor het treffen van maatregelen om de pandemie te bestrijden en wil zich inzetten voor inwoners, bedrijven en verenigingen die de nadelige effecten van de maatregelen niet goed kunnen opvangen.

Goede aanwezige en toegankelijke sport- en spelvoorzieningen

Toegankelijke sport- en spelvoorzieningen zijn van levensbelang voor de kernen. Voor jong en oud behoren sport- en spelvoorzieningen tot de randvoorwaarden om gezond, samen met anderen in beweging te zijn. Bij deze sport- en spelvoorzieningen horen binnen- en buitenvoorzieningen. Van wandelpaden, fietspaden en goed bespeelbare velden tot veilige sporthallen en -lokalen. BGL wil dat in samenspraak met inwoners, verenigingen en Plaatselijke Belangen blijvend gesproken wordt over aanpak, onderhoud en verbetering van de sport- en spelvoorzieningen in de kernen.

Versterken samenwerking in kernen en wijken

BGL heeft gestimuleerd dat er al breed samengewerkt wordt tussen wijken- en kernencoördinatoren met onder meer sociaal werk De Kop, de Plaatselijke Belangen, de wijkagenten en andere betrokkenen. BGL wil dat dit proces wordt doorgezet en geen onderwerp kan zijn van eventuele bezuinigingen.

Aandacht voor verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid vraagt aandacht in diverse kernen en de steden. Het aantal fietsers is sterk toegenomen. Het gedrag van fietsers is minder voorspelbaar geworden. Ook wordt in diverse kernen met auto’s en motoren te hard gereden, waardoor het oversteken van ouderen, kinderen en mensen met een beperking gevaarlijk wordt. BGL wil dat regelmatig aan de inwoners gevraagd wordt naar de verkeersveiligheid, dat er naar inwoners geluisterd wordt en dat hier snel opvolging aan wordt gegeven.

Geen zwerfafval en overlast van hondenpoep

Voor veel inwoners zijn zwerfafval en hondenpoep op straat, in de bermen en in het water een doorn in het oog. Veel zwerfafval bevat voor de leefomgeving gevaarlijke stoffen. Achtergelaten hondenpoep is een steeds terugkerend probleem. BGL wil initiatieven van inwoners ondersteunen om de leefomgeving schoon te houden door het beschikbaar stellen van attributen en materialen.

Stimulering van een actieve rol van ouderen

Veel ouderen zijn nog heel actief. Door hun maatschappelijke betrokkenheid vervullen ze op tal van gebieden een belangrijke rol. Het is van belang om die meerwaarde zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen. Het is belangrijk dat de gemeente dit onderkent door bijvoorbeeld goede voorzieningen te bieden voor sport en spel. Ouderen willen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Soms zijn daar voorzieningen voor nodig. Van de gemeente wordt verwacht hier oog voor te hebben en ondersteuning te bieden waar nodig. BGL wil stimuleren dat ouderen actief blijven en door gemeente en verenigingen worden betrokken bij activiteiten.

Goed georganiseerde lokale medische zorg nabij

In de gemeente Steenwijkerland dient eerstelijns medische hulp aanwezig te zijn, om onnodig reizen naar regionale ziekenhuizen te voorkomen. De lokale polikliniek van de Isalaklinieken in Steenwijk is een goed voorbeeld. Veel belangrijke zorg moet zo dicht mogelijk bij de zorgbehoevende georganiseerd worden. Van de gemeente wordt verlangd dat gerichte aandacht wordt gegeven aan toegankelijke huisartspraktijken en aan organisaties en groepen die werk maken van buurtzorg, thuiszorg en de begeleiding van mantelzorgers.  De inwoners in de gemeente Steenwijkerland zijn aangewezen op ziekenhuizen buiten de gemeente. BGL vraagt continue aandacht voor de aanrijtijden van de ambulances.

De gemiddelde leeftijd van de inwoners in de gemeente Steenwijkerland neemt toe. Vaak neemt dan ook het medicijngebruik toe. De distributie van de medicijnen in de kernen van Steenwijkerland dient op een toegankelijke en veilige manier geregeld te worden en te blijven. Diverse inwoners zijn bij hun doen en laten sterk afhankelijk van hulpmiddelen. Bij de besteding van de middelen die door de bijzondere Bijstandwet beschikbaar zijn, moet de gemeente beleid voeren en mag de drempel voor degene die hulp nodig hebben niet te hoog zijn. Ook hier wordt van de gemeente een dienstbare en service gerichte houding verlangd.

Goede jeugdzorg vanuit een brede coalitie

Met betrekking tot de jeugd vraagt een aantal duidelijke problemen om oplossingen. Ten eerste de drugs- en alcoholverslavingen. Ten tweede de kleine criminaliteit. En ten derde het fenomeen van de verleidingen door loverboys en de kindermishandelingen. De relatie met armoede is duidelijk. BGL wil dat de jeugd niet in armoede terechtkomt.

De huidige Jeugdzorg richt zich wettelijk op jongeren tot 18 jaar. De suggestie dat dan mogelijke problemen vanzelf zouden zijn opgelost, wijst BGL van de hand. Jongeren die zorg nodig hebben vallen na hun 18e in een gat. BGL wil dat er beleid komt voor ondersteuning van jongeren tot 21 jaar en eventueel in bijzondere gevallen ook daarna door maatwerk te leveren.

Met de invoering van de Participatiewet is de gemeente nog meer dan voorheen verantwoordelijk voor verschillende groeperingen binnen onze gemeente, waaronder de jeugd. Met ondersteuning van de GGZ en het Trias kunnen veel jongeren met problemen zoals alcohol- en andere verslavingen de juiste ondersteuning krijgen. De problemen vragen om preventieve maatregelen, zoals voorlichting op scholen en aan ouders, maar ook om ondersteuning en handhaving van onder meer de Tabakswet en de Drank- en Horecawet. Vermoedens van mishandeling van kinderen dienen gemakkelijk te kunnen worden gemeld bij een duidelijk herkenbaar meldpunt.

Het jeugdzorgbeleid faalt in Nederland in veel opzichten en vraagt om specifieke aandacht. Goede, passende en tijdige jeugdzorg kan niet meer worden gegarandeerd. Kinderen komen op wachtlijsten terecht, raken in de knel en werknemers in de jeugdzorg hebben het zwaar te verduren. Er is veel nodig om de jeugdzorg (weer) naar een hoger plan te tillen. Dit kan de gemeente niet alleen voor haar rekening nemen. BGL is een groot voorstander van een brede coalitie Jeugdzorg, waarin onder meer maatschappelijke organisaties, verenigingen, zorginstellingen, huisartsen, ondernemers en de gemeente de handen ineen slaan om voor de jongeren in Steenwijkerland in geval van een beroep op zorg direct en adequaat hulp te bieden en oplossingen te vinden voor de financieringsvragen.

Voorkomen en tegengaan van armoede

Onze gemeente kent helaas nog veel verborgen armoede, die in alle lagen van de bevolking en in alle kernen voorkomt. Veel mensen ervaren schaamte, druk en onbegrip bij de aanvraag van ondersteuning. BGL wil dat de gemeente hier oog voor heeft en met respect en zorg voor voldoende privacy bij begeleiding van hulpaanvragen. De GSD, de GKB en de vrijwillige hulpverleners moeten er alles aan doen om mensen met schulden en een financiële achterstand zodanig te begeleiden om uitzicht te bieden uit hun situatie. Financiële zorgen gaan vaak gepaard met zorgen op sociaal en medisch gebied.

BGL verwacht dat de GSD, de GKB en de vrijwillige hulpverleners bij de behandeling van de diverse zaken oog hebben voor de achtergronden en bijkomstigheden, om de passende aanpak en oplossingen te vinden. De gemeente dient er op toe te zien dat voor de melding van problemen deskundige vertrouwenspersonen beschikbaar zijn, die met kennis van mogelijkheden en respect voor privacy, advies kunnen geven.

Ondersteuning van de voedselbank

De voedselbank vormt een belangrijk steunpunt in de strijd tegen lokale armoede en is een duidelijk voorbeeld hoe inwoners op basis van vrijwilligheid zich inzetten voor hun mede-inwoners. BGL is voorstander van de onafhankelijke positie van de voedselbank. Van de gemeente verwachten wij dat zij de Voedselbank ondersteunt met middelen, bij het vinden van inwoners die deze ondersteuningen goed kunnen gebruiken en bij het begeleiden van de gebruikers naar een toekomst waarbij ze de hulp van de Voedselbank niet nodig hebben.

Actieve aanpak van laaggeletterdheid

De laaggeletterdheid in Steenwijkerland ligt hoger dan het landelijke gemiddelde. De inwoners die het betreft hebben hier veel last van. Bij het lezen van de krant, een doktersvoorschrift of de ondertiteling op televisie, bij het invullen van formulieren, bij het gebruik van internet en bij het doen van financiële handelingen. Het beperkt hen niet alleen in het dagelijks handelen, maar de gevolgen zijn vaak ook op lange termijn groot. Het vinden van een baan is lastig en misverstanden en onjuiste besluiten leiden vaak tot financiële, sociale en medische problemen. Er worden al diverse activiteiten opgepakt, zoals de invoering van de voorzieningenwijzer. BGL ondersteunt de gemeente en organisaties op het gebied van het bestrijden van laaggeletterdheid waar mogelijk en juicht het uitbreiden van programma’s en activiteiten van harte toe.

Doorbreken vereenzaming

Meer dan de helft van de mensen ouder dan 75 jaar zegt zich eenzaam te voelen. In Steenwijkerland zijn veel mensen boven de 75 jaar. Eenzaamheid is echter geen privilege van ouderen. Ook anderen zijn vaak eenzaam. Met het programma “Eén tegen eenzaamheid” wil de overheid eenzaamheid (onder ouderen) eerder signaleren en doorbreken. Maatschappelijke organisaties, gemeenten, bedrijven en ondernemers en de Rijksoverheid slaan hiervoor de handen ineen. Dit doen zij in landelijke en lokale samenwerkingsverbanden tegen eenzaamheid. De aanpak kan verschillen. BGL is voorstander van een lokaal samenwerkingsverband tegen eenzaamheid, waarin de actiepunten van het programma “Eén tegen eenzaamheid” worden uitgewerkt voor verschillende doelgroepen.