De basisvisie van BGL

Steenwijkerland wordt sterker. De potentie is er. Steenwijkerland is een van de mooiste gemeenten en regio’s in Nederland en Europa. Wij hebben Giethoorn, de Zuiderzeegeschiedenis, het Nationaal Park Weerribben-Wieden, een vestingstad en een prachtig landelijk agrarisch gebied met bijzondere kernen. De bedrijventerreinen zijn op orde, bieden kwaliteit en staan klaar om bedrijven en nieuwkomers te huisvesten. De leefomgeving kan verder worden verfraaid. Technologie biedt nieuwe mogelijkheden. De kernen mogen kracht putten uit hun eigen identiteit en geschiedenis. Zij kunnen stuk voor stuk zelfvoorzienende en gastvrije toegangspoorten zijn van onze gemeente. Hier wil BuitenGewoon Leefbaar graag in investeren.

Steenwijkerland moet een leef-, werk-, en woongemeenschap zijn waar menselijke maat en menselijke waardigheid voorop staan. De leefbaarheid in alle kernen staat voorop. Iedereen telt mee. Geen gedoe. Sociale binding, mede- verantwoordelijkheid en vertrouwen in elkaar zijn daarbij het belangrijkst.
Mensen hebben anderen nodig om zin te kunnen geven aan het leven. Dat geldt voor jongens en meisjes, mannen en vrouwen, voor elke leeftijd, individueel of samenlevend. In alle kernen van Steenwijkerland dienen voorzieningen aanwezig te zijn waar mensen elkaar kunnen vinden. Om samen nuttige en plezierige dingen te doen en een veilige gemeenschap te kunnen vormen. Zodat jonge mensen willen blijven en meebouwen.

BuitenGewoon Leefbaar gelooft dat burgers verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen als ze daarop worden aangesproken. Met elkaar maken we en onderhouden we de gemeenschap. Als burgers initiatief nemen worden die initiatieven zo maar groot en succesvol, zoals het Dicky Woodstock festival, Corso’s, gondelvaarten, de erkenning van UNESCO, de natuurijstochten, de restauratie van de Grote Kerk, e.d.

Verantwoordelijkheid krijgt dus gestalte als inwoners een boodschap aan elkaar hebben. Inwoners willen niet afzijdig blijven. Zij hebben belang bij verbetering van de eigen en gezamenlijke leefomgeving en willen daarin investeren. Daarom is de relatie tussen burgers uit alle kernen onderling en met de gemeentelijke overheid van groot belang. Die relatie moet berusten op ontmoeting, respect voor elkaars wensen en mogelijkheden, vertrouwen en dialoog.

De algemeen geldende kernwaarden en normen die wortelen in levensbeschouwelijke en wereldbeschouwelijke overtuigingen zijn voor alles de basis, voor zover deze in overeenstemming zijn met democratische uitgangspunten. Het zijn: (gelijk)waardigheid van mensen, naastenliefde en solidariteit, verantwoordelijkheid en respect, duurzaamheid, trouw aan jezelf en de anderen.

Daarnaast brengt iedere kern en inwoner zijn eigen belangen in. Ieder brengt eigenheid in om te komen tot een bloeiende gemeenschap. De culturele historie en waarden van de gemeente Steenwijkerland zijn daarmee eigen en bijzonder en verdienen het om bewaakt te worden. De streektaal, het landschap, de relatie tussen stad en kernen zijn hiervan voorbeelden.

BuitenGewoon Leefbaar is er van overtuigd dat de politieke vertegenwoordiging van de inwoners van Steenwijkerland het beste kan plaatsvinden door vertegenwoordigers uit de streek die geen verantwoordelijkheid hoeven af te leggen aan partijen met ook provinciale en landelijke belangen. Dat levert allerlei onnodige en vertragende afstemmingen op. Met een eigen lokale partij met gemotiveerde leden en vertegenwoordigers kunnen sterke democratische en duale verbanden ontstaan, waarbij de eigen en lokale stem zo sterk mogelijk wordt. BGL zal waar nodig ook eigenstandig de gang naar Zwolle, Den Haag en Brussel maken.

Menu