4. Een goede boterham verdienen

BGL wil dat je in Steenwijkerland een goede boterham kunt verdienen. Recreatie en Toerisme, de Agrarische Sector en de Maakindustrie zijn de sterkste pijlers onder de lokale economie van Steenwijkerland. Veel inwoners werken in deze sectoren. Daarom wil BGL scherpe aandacht houden voor de ontwikkelingen hiervan, inclusief aandacht voor het onderwijs voor deze sectoren.

De belangrijkste punten van dit hoofdstuk op een rij:
 • Meedenken met het bedrijfsleven
 • Stimuleren van nieuwe vormen van werken en economie
 • De maakindustrie en agrarische bedrijvigheid koesteren en stimuleren
 • Een gastvrije gemeente
 • Het onderwijs en het bedrijfsleven beter laten aansluiten
 • Blijvende aandacht voor technisch geschoolde jongeren
 • Participatie vergroten van kwetsbare groepen
 • Vergroten arbeidsparticipatie door social return
 • Winkelleegstand aanpakken
 • Waarbij de belangen van de inwoners niet teveel in het geding komen
 • En samenwerking wordt gestimuleerd tussen ondernemers in het hele gebied
 • Om een zo divers mogelijk aanbod te creëren
 • De unieke geschiedenis beter in het landschap wordt gemarkeerd
Meedenken met het bedrijfsleven

Nu landelijk de economie weer aantrekt is het voor Steenwijkerland van groot belang dat de werkgelegenheid gaat groeien. Een gemeente kan zelf geen banen creëren. Wel kan de gemeente ondernemers faciliteren door te zorgen voor voldoende beschikbare betaalbare en toekomstbestendige bedrijventerreinen, een goed ondernemersklimaat en een goede fysieke en technische infrastructuur. BGL wil een (MKB) ondernemersvriendelijke gemeente met oog voor ondernemers en voor de factoren die belangrijk zijn voor een gezond ondernemersklimaat en is voor een voortdurende dialoog hierover met de Businessclub Steenwijkerland.

Het economisch tij voor recreatie en toerisme is nu redelijk gunstig. Veel mensen kiezen voor vakantie in eigen land, hoewel daarentegen veel buitenlandse toeristen, uit bijvoorbeeld Azië, wegblijven. Tegelijkertijd is het lastig om voldoende personeel te krijgen. Met de agrarische sector vinden veel gesprekken plaats. Mede in verband met klimaat- en stikstofdiscussies wordt veel gesproken over de toekomst van dierhouderijen, een circulaire landbouw en innovatieve vormen van het telen van gewassen. BGL wil met de verschillende sectoren meedenken over de beste facilitering door de lokale overheid van de ondernemers. Inzet op herstel (na de COVID crisis) blijft belangrijk ondanks dat de economie als geheel goed herstelt. Een deel van de ondernemers, in specifieke sectoren, kampt nog dagelijks met de sociaal economische gevolgen.

Stimuleren van nieuwe vormen van werken en economie

Mede als gevolg van de Covid pandemie is de digitale wereld in een versnelling geraakt. Dit brengt verschuivingen met zich mee in de samenleving. Er ontstaat snel een nieuwe economische werkelijkheid. Winkels die het al lastig hebben raken nog meer het fysieke contact met hun klanten kwijt. Andere bedrijven, zoals ICT-bedrijven, kunnen profiteren van de verschuivingen. Thuiswerken zal zich verder ontwikkelen.

BGL heeft oog voor deze ontwikkelingen en wil innovaties stimuleren die iedereen helpen hun weg te vinden in de nieuwe economie. De gemeente kan daarbij voorbeelden geven als werkgever. Bijvoorbeeld door het stimuleren van thuiswerken en het faciliteren van vaste overlegmomenten op kantoor voor het verder ontwikkelen van programmatisch werken en het inbedden van participatie van inwoners en bedrijven. Daarbij kan bezien worden of de kantoorruimte van de gemeente kan worden beperkt en zo mogelijk kan worden gebruikt voor maatschappelijke doeleinden.

De maakindustrie en agrarische bedrijvigheid koesteren en stimuleren

Steenwijkerland is van oudsher een gemeente waarin veel inwoners hun inkomen verdienen in de maakindustrie bijvoorbeeld op het gebied van rietproductie, kunststof leidingen, instrumenten, kunstharsproducten, agrarische machines en specerijen en een gemeente waar veel agrarische ondernemers hun inkomen verdienen. In deze sectoren zien we economische kansen, passend in ons gebied en in samenspraak met de andere sectoren in het buitengebied. De maakindustrie en agrarische bedrijven bieden het hele jaar door belangrijke werkgelegenheid aan de lokale bevolking. Ook in de lokale primaire en secundaire periferie biedt de sector veel werkgelegenheid.

De werknemers in de maakindustrie en de agrariërs met hun gezinnen dragen in grote mate bij aan de leefbaarheid van de kernen. Voor goede leefbaarheid in de dorpen en kernen is het van belang om een sterke en toekomstbestendige agrarische bedrijvigheid in het buitengebied te hebben, ook een neventak of verbreding moet tot de mogelijkheden behoren. BGL wil familiebedrijven behouden. Infrastructuur moet onderhouden worden zodat agrarische bedrijven goed bereikbaar blijven.

Nieuwe en uitbreiding van bestaande natuurgebieden mogen geen belemmering vormen voor de gevestigde agrarische bedrijven, zowel heden als in de toekomst. Agrarische bouwkavels moeten mee kunnen groeien met de wetgeving t.a.v. dierenwelzijn en ammoniak uitstoot. Bedrijven die aan de recht voor recht regeling Overijssel mee willen en kunnen doen moet de mogelijkheid geboden worden om de bouwkavel ook elders binnen de gemeente te kunnen realiseren, met de geldende regelgeving op dat plangebied. Vrijgekomen agrarische gebouwen die een andere invulling krijgen mogen daarbij geen belemmering vormen voor omgeving en bestaande bedrijven.

Een gastvrije gemeente

Recreatie en toerisme zijn belangrijke pijlers van onze lokale economie. Veel ondernemers zijn actief in deze sector en veel inwoners halen er hun inkomsten uit. We willen een gastvrije gemeente zijn waar gasten heerlijk actief wandelen, fietsen, varen, vissen en schaatsen. Een gastvrije gemeente waar je cultuur en cultuurhistorie kunt opsnuiven in steden en dorpen en door mensenhanden gemaakte landschappen. Waar je bijzondere plekken vindt om te genieten van rust en de unieke natuur.

Het aantal campers neemt in Nederland snel toe. BGL vraagt aandacht voor beleid om de toestroom van campers naar ons gebied in goede banen te leiden, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van gemeentelijke camperplaatsen.

Het onderwijs en het bedrijfsleven beter laten aansluiten

BGL wil dat de gemeente samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen gaat verkennen welke mogelijkheden er zijn om jongeren nader kennis te laten maken met ons bedrijfsleven. De vestiging van een opleidingsinstituut, of een afdeling hiervan, is wenselijk. Ook kan er gedacht worden aan het uitleggen van een soort ‘rode loper’ voor stagiaires en afstudeerders. Denk aan extra begeleiding vanuit bedrijfsleven op inhoudelijke klussen, teambuilding, leren netwerken, verbredende activiteiten en inzet van moderne communicatie middelen.

Onderwijs wordt steeds meer locatie onafhankelijk. Veel studiewerk kan thuis of op werkplekken worden gedaan. Werkgevers en ondernemers kunnen meer bij het onderwijs worden betrokken zodat in een vroegtijdig stadium de jongeren hun nieuw verworven kennis en innovatiekracht met hen gaan delen. Hierdoor kan werkgelegenheid ontstaan die gericht is op de doorontwikkeling van de kerncompetenties van de gemeente Steenwijkerland. Kijkend naar de werkgelegenheid in onze gemeente ligt samenwerking met opleidingsinstituten op gebied van maakindustrie, logistiek, agrarische sector, water, toerisme en recreatie, bouwnijverheid, zorgsector en onderwijs voor de hand.

BGL wil uitvoering geven aan het actieplan werk. Hierin zijn belangrijke projecten opgenomen, zoals de oprichting van een Regionaal Techniek Centrum (RTC), het programma NEXT (voor het aantrekken van internationaal toptalent, het creëren van stapelbanen en het oprichten van een horeca vakschool.

Blijvende aandacht voor technisch geschoolde jongeren

Het blijft belangrijk oog te houden voor een praktisch georiënteerde technische vorm van onderwijs en een theoretische benadering als, die aansluit bij de praktijk van ons regionale bedrijfsleven inclusief daarvoor benodigde praktijkruimtes en apparatuur. Op die manier kan Steenwijkerland zich onderscheiden en mogelijk zelfs jongeren aantrekken van elders.

Participatie vergroten van kwetsbare groepen

BGL vindt dat zoveel mogelijk mensen, met of zonder arbeidsbeperking, moeten kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Volgens de Participatiewet is het de verantwoordelijkheid van gemeenten dat iedereen die kán werken dat ook kan doen, waar nodig met ondersteuning. BGL wil dat vanuit de gemeente programma’s worden opgesteld om de verbinding te leggen tussen potentiële werknemers en mogelijke werkgevers. Daarbij wordt zoveel mogelijk duidelijkheid gegeven over de voor- en nadelen van een aanstelling. De gemeente stelt zich faciliterend op om werkgevers te ontlasten van bijkomende problematiek.

De sociale werkvoorziening biedt belangrijke mogelijkheden voor deelname aan het arbeidsproces voor inwoners buiten de reguliere arbeidsmarkt. De sociale werkvoorziening en de mensen, die daar van afhankelijk zijn, verdienen daarom specifieke aandacht. Dit is onderkend en de aandacht blijft uitgaan naar een toekomstbestendige organisatiestructuur.

Vergroten arbeidsparticipatie door Social return

BGL streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen terug te laten keren naar de arbeidsmarkt. Dat is niet altijd eenvoudig. De centrale overheid neemt bij inkopen en aanbestedingen Social Return als contractwaarde op. Social Return heeft als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt als onderdeel bij aanbestedingen verplicht gesteld. Gemeenten kunnen de concrete invulling voor Social Return naar eigen inzicht vormgeven. Ook Steenwijkerland zal hierin gaan participeren. Voor BGL is dit een noodzaak en we zullen toezien dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren.

Een inclusieve samenleving vraagt van onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden dat ze iedereen een kans bieden om zichzelf te ontwikkelen. In Steenwijkerland wordt hier onder andere door de NoordWestgroep en diverse bedrijven stevig op ingezet. Werk en zingevende activiteiten samen doen met anderen is hierin een onmisbare bouwsteen. BGL steunt initiatieven waarin economische, sociale en duurzaamheidsbelangen samengaan.

Winkelleegstand aanpakken

De winkelleegstand is veel inwoners en ondernemers een doorn in het oog. De leegstand doet het aanzien van winkelstraten geen goed. BGL is een voorstander van duidelijke visievorming op de ontwikkeling van het winkelbestand in Steenwijkerland, de doorontwikkeling naar compactere centra met sterke winkelformules aangevuld met horeca mogelijkheden. Als compacte centra leiden tot het afstoten van het winkelareaal is BGL een voorstander van het ontwikkelen van woonmogelijkheden op de vrijgekomen plaatsen. Onderzocht moet worden hoe de ontwikkelingen kunnen worden versneld zonder tijdrovende juridische procedures.

Bij groei toerisme mogen belangen inwoners niet teveel in het geding komen

BGL vindt het enorm belangrijk dat in onze gemeente de lusten en lasten als het gaat om recreatie en toerisme in balans zijn en passen binnen wat Steenwijkerland aankan. Het kan niet zo zijn dat de leefbaarheid voor onze inwoners te veel in het geding komt. Ook voor de eigen inwoners en jongeren moet genoeg te doen zijn en er moeten plekken zijn om te recreëren. BGL is daarom voor een gecontroleerde groei van het aantal toeristen.

BGL ziet de groei van de sector toerisme en recreatie meer in langer verblijf en meer besteding dan in grote aantallen dagtoeristen. De leefomgeving is mooi maar ook kwetsbaar. De autodruk op sommige plekken is bijvoorbeeld al te groot. BGL vindt het erg belangrijk dat promotie van ons gebied aansluit op bij Steenwijkerland passende doelgroepen. Een sterk Steenwijkerlands promotieplan, met identificatie van de belangrijkste doelgroepen en met bijbehorend budget is daarom gerechtvaardigd.

Samenwerking ondernemers in het hele gebied is noodzakelijk

Het is van belang voor de lokale economie dat gasten niet alleen langer in ons gebied verblijven, maar zich ook goed verspreiden en zo op diverse plaatsen in de gemeente meer besteden. BGL wil daarom ondernemers in het hele gebied waar mogelijk stimuleren om gezamenlijke arrangementen op te stellen. Het is van belang dat ondernemers nog meer dan nu samen gaan werken. De stichting Nationaal Park Wieden Weerribben, waarin veel verschillende partijen samenwerken is hiervan een voorbeeld.

Om een divers aanbod te creëren

BGL vindt het belangrijk dat het aanbod voor gasten zo divers mogelijk is; mooi weer voorzieningen, slecht weer voorzieningen, gericht op het individu, maar ook op groepen, ééndaagse, maar vooral ook meerdaagse arrangementen. BGL wil ondernemers met plannen op dit gebied zoveel mogelijk ondersteunen.

We vinden het belangrijk dat de door onze gasten gebruikte toeristische infrastructuur op orde is. Fietspaden, wandelpaden en vaarten en sloten bijvoorbeeld moeten er goed bijliggen. Het openbaar vervoer moet passen bij de verplaatsingen van toeristen. Maar daarnaast moet, om ons gebied in al zijn facetten te beleven, toeristische informatie voor onze gasten goed ontsloten zijn. BGL is voor een goed gebruik van de digitale mogelijkheden en de mogelijkheden van social media.

Unieke geschiedenis beter markeren in het landschap

De gemeente Steenwijkerland kent een veelzijdige geschiedenis. Het is van belang om meer van de geschiedenis te weten om onze regionale cultuur op waarde te kunnen schatten. Moderne hulpmiddelen maken het mogelijk om deze geschiedenis eenvoudig te ontsluiten voor de inwoners van Steenwijkerland en de toeristen de hier komen varen, wandelen en fietsen. Op diverse plaatsen kunnen markeringen worden geplaatst waar je bijvoorbeeld met je smartphone overal in het gebied kijkjes kunt nemen in onze indrukwekkende geschiedenis.