3. Een gezonde en vertrouwde leefomgeving

Speerpunt: BGL streeft naar een gezonde en vertrouwde leefomgeving in de kernen en steden in goede balans met het omringende buitengebied, natuur en landbouw. De dialoog over de beste richting en aanpak wordt met de inwoners en ondernemers van de kernen en steden en het buitengebied gezamenlijk gevoerd.

De belangrijkste punten van dit hoofdstuk op een rij:
 • Inwoners zoveel mogelijk betrekken bij de eigen leefomgeving
 • De onderlinge informatie bij participatie moet kloppen
 • Onderhoud groenvoorzieningen afstemmen met inwoners
 • Tegen laagvliegen vanaf Lelystad Airport
 • Voor initiatieven inzameling afval
 • Duidelijke afweging belangen bij gebiedsgerichte aanpak
 • Specifieke aandacht voor de agrarische sector
 • Goede communicatie nodig tussen omwonenden en aanvragers bij zonneparken
 • Positief over plaatsing van windmolens tot een hoogte van 25 meter
 • Geen aanvoer van hout om hier te verbranden
 • Meer geld voor lokale initiatieven
 • Tegen lokale gaswinning
 • Problemen door stikstofproblematiek voor bedrijven voorkomen
 • Cultuurhistorie bewaren en laten zien
 • De jeugd aan zet bij cultuurversterking
 • Werken aan een betere gezondheid
Inwoners zoveel mogelijk betrekken bij de eigen leefomgeving

BGL vindt het van het grootste belang om inwoners te betrekken bij de keuzes die gemaakt worden in onze eigen leefomgeving. Die betrokkenheid is nog niet altijd vanzelfsprekend. Bij inwoners leeft soms het idee door eerdere ervaringen en verhalen dat inbreng geen zin heeft. Om de motivatie om mee te doen te ondersteunen moet het duidelijk zijn dat de inbreng van de inwoners wordt gewaardeerd en dat hun inzet de besluitvorming kan beïnvloeden. Inbreng kan individueel plaatsvinden, via wijkraden en plaatselijke belangen, bewonerspanels en klankbordgroepen bij projecten.

De onderlinge informatie bij participatie moet kloppen

Tijdens voorlichtingsavonden moet de wijze van participatie helder worden neergezet zodat de verwachtingen kloppen. Inwoners moeten op de hoogte worden gehouden van de ontwikkeling van de besluitvorming. De uiteindelijke uitkomsten moeten goed worden gedeeld met de betrokken inwoners met aandacht en waardering voor hun inbreng en voor de wijze waarop ze de besluitvorming hebben beïnvloed. Het is essentieel dat na besluitvorming goed wordt teruggekoppeld aan de betreffende inwoners, om argumenten van de besluitvorming met hen te delen. Hier is in 2021 door de gemeenteraad een visie op participatie en een richtinggevend beleidskader voor opgesteld.

Onderhoud groenvoorzieningen afstemmen met inwoners

Over het onderhoud van straten en pleinen, parken en groenvoorzieningen klagen de inwoners van Steenwijkerland geregeld. Het gemeentelijk beleid met bijbehorende onderhoudsaanpak en financiële ruimte passen vaak niet bij de verwachtingen van inwoners. BGL is een voorstander van een duidelijke communicatie over de aanpak van het groenonderhoud. Daarbij moet ruimte zijn voor de ondersteuning van initiatieven van inwoners, ruimte voor financiële en technische ondersteuning bij initiatieven van inwoners. BGL is voorstander van een dynamisch meerjarig budget om zo het onderhoud in droge of natte zomers volgens de afspraken te kunnen uitvoeren.

Tegen laagvliegen vanaf Lelystad Airport

BGL is tegen laagvliegen vanaf Lelystad Airport boven onze gemeente en regio. De luchtvaart zorgt voor extra neerslag van stikstof, dat is slecht voor de natuur en biodiversiteit. Daarnaast is er is geen plek in het luchtruim voor vliegtuigen vanaf Lelystad. Daarom wordt er laag gevlogen, met enorme geluidsoverlast en gezondheidseffecten voor omwonenden in een groot gebied als gevolg. BGL volgt de ontwikkelingen rond Lelystad Airport op de voet. We blijven onze inwoners hierover zo goed mogelijk informeren.

Voor initiatieven inzameling afval

Er is in toenemende mate sprake van een schaarste aan grondstoffen. De prijzen hiervan stijgen en de aandacht voor hergebruik (circulariteit) neemt toe. De inzameling van afval verandert regelmatig om hergebruik hiervan te bevorderen. Veel inwoners en bedrijven zijn gemotiveerd om verschillende soorten afval, groen, papier, gifstoffen, plastics, restafval, asbest en dergelijke te scheiden. We moeten voorkomen dat afval in onze mooie natuur terechtkomt en hoe minder restafval hoe beter. BGL is een voorstander van goede ondersteuning van initiatieven van inwoners en bedrijven voor het beheersen van de afvalstromen in hun kern of wijk en het realiseren van een lokale circulaire economie.

Duidelijke afweging belangen bij gebiedsgerichte aanpak

De Omgevingswet gaat het proces van vergunning en handhaving veranderen en gaat inzetten op een integrale gebiedsgerichte aanpak. Het gaat daarbij om de inhoud van de mogelijke veranderingen in de omgeving, maar ook over het proces ernaar toe. Daarbij krijgt participatie van betrokken inwoners en ondernemers een belangrijke rol. BGL vindt dat vanaf het begin duidelijk moet zijn wie wordt betrokken en hoe de gebiedsgerichte aanpak wordt ingericht. De insteek van “Ja, mits” naar ondernemers kan in botsing komen met de “Nee, tenzij” van inwoners en het algemeen belang. We moeten blijven zoeken naar de goede balans van lusten en lasten voor iedereen. De gezonde leefbaarheid staat daarbij centraal.

Specifieke aandacht voor de agrarische sector

BGL ziet in de gebiedsgerichte aanpak goede mogelijkheden voor de toekomst van onze agrarische sector met aandacht voor het behoud van levensvatbare familiebedrijven. Met de agrariërs zijn al gesprekken gestart over hun beelden van de toekomst in Steenwijkerland in relatie tot alle vraagstukken die op hen afkomen.

Goede communicatie nodig tussen omwonenden en aanvragers bij zonneparken

We moeten iets doen tegen de snelle klimaatveranderingen. De Klimaatwet voorziet in de aanpak. Die is niet vrijblijvend, ook voor Steenwijkerland niet. De bijdrage van Steenwijkerland wordt opgenomen in de zogenoemde Regionale Energie Strategie (RES). Wat BGL betreft moet dit een reële bijdrage zijn. Dit kan. In de gemeenteraad zijn al ambities en kaders vastgesteld. Mede door BGL is een realistisch kader opgesteld voor Zon-op-land met een maximum aandeel in de RES van 125 hectare. Goede communicatie tussen aanvragers en omwonenden is niet vanzelfsprekend. De gemeente mag hier meer regie pakken.

Het einddoel is energieneutraal

Het einddoel van de energietransitie moet zijn dat we in Steenwijkerland net zo veel energie en warmte opwekken als we gebruiken. Alles moet daar op worden afgestemd; beleid, kaders, initiatieven en activiteiten. BGL wil hiervoor inzetten op verhoging van de beschikbare netcapaciteit. Deze moet mee kunnen ademen met leveren en terug leveren door bedrijven met een grootverbruikersaansluiting. Daarnaast kan een onderzoek naar de mogelijkheden van lokale opslag van energie bijdragen aan oplossingen.

Mede door BGL is een realistisch kader opgesteld voor Zon-op-land met een maximum aandeel in de RES van 406 TJ (125 hectare). Goede communicatie tussen aanvragers en omwonenden is niet vanzelfsprekend. De gemeente zal hierin meer de regie moeten pakken.

Positief over plaatsing van kleine windmolens

Tijdens het schrijven van het verkiezingsprogramma is er voor wind nog geen beleidskader. Met oog op een goede mix staat BGL positief tegenover het concept beleidskader voor plaatsing van kleine windmolens.1  Bedrijven, agrarische ondernemers en lokale energie coöperaties kunnen mede met kleine windmolens hun energiebalans beter op orde krijgen. BGL is met oog op de weerstand uit de samenleving tegen het plaatsen van grote windturbines. Op korte termijn is het plaatsen hiervan alleen mogelijk als de centrale overheid dit aan Steenwijkerland oplegt. Mocht de publieke opinie t.a.v. grote windturbines keren en lokale energie coöperaties met steun vanuit de kernen en/of inwoners een verzoek indienen dan wordt het voor BGL bespreekbaar.

Geen aanvoer van hout om hier te verbranden

BGL is geen voorstander van houtverbranding als onderdeel van de energietransitie en dus ook niet van aanvoer van hout van elders om in Steenwijkerland als biomassa te verbranden. De houtverbranding levert veel kap op en leidt dan ook niet tot een CO2 reductie, maar bedreigt juist ecosystemen die CO2 opnemen.

Meer geld voor lokale initiatieven

BGL wil meer geld uittrekken voor de ondersteuning van lokale initiatieven. Inwoners en ondernemers hebben tal van ideeën, die ondersteuning nodig hebben. Er is al heel veel mogelijk. Verbetering van isolatie van huizen, zonnepanelen op de daken, plaatsen van zonnepanelen in tuinen, boven parkeerplaatsen, meer laadpalen, laadpalen op strategische plekken en het gebruik van accu’s voor stroomopslag om pieken in het net te voorkomen.

Tegen lokale gaswinning

Groningen maakt duidelijk dat grootschalige gaswinning bijdraagt aan bodemdaling en aardschokken die schade toebrengen aan gebouwen en infrastructuur. De compensatie van inwoners en bedrijven verloopt traag en problematisch. Een “Commissie Mijnbouwschade “ is ingesteld. De inwoners en bedrijven hoeven niet meer te bewijzen dat ze schade hebben geleden. De commissie laat de schade onderzoeken en beoordelen door bouwexperts. Aan de hand van die beoordeling wordt een uitkering vastgesteld. BGL staat vanwege de ervaringen in Groningen kritisch tegenover gaswinning in ons gebied en zal met oog op het belang van onze inwoners en bedrijven de ontwikkelingen en de mijnbouwbedrijven kritisch volgen.

Problemen door stikstofproblematiek voor bedrijven voorkomen

De stikstofproblematiek staat in Steenwijkerland in relatie met Nationaal Park Weerribben Wieden en onze agrarische sector hoog op de agenda. Een hoge stikstofdepositie is vooral slecht voor planten- en diersoorten die hiervoor kwetsbaar zijn. Zonder maatregelen om de stikstofuitstoot in Steenwijkerland terug te dringen worden de mogelijkheden van agrariërs, de maakindustrie, de bouwsector en de mobiliteit begrenst of zelfs stilgelegd. Onze bedrijven en inwoners kunnen hierdoor in de problemen komen.

Voor BGL biedt het ontkennen van de stikstofproblematiek geen wegen naar oplossingen. We moeten met alle sectoren op zoek naar haalbare en eerlijke oplossingen voor bedrijven en personen die door de stikstofnormen ongevraagd in de problemen dreigen te raken. BGL vindt het belangrijk dat familiebedrijven die van oudsher in Steenwijkerland actief zijn hier ook in de toekomst kunnen blijven bestaan. Het kan daarbij wel zijn dat activiteiten anders worden of anders worden georganiseerd.

Cultuurhistorie bewaren en laten zien

De cultuurhistorie van Steenwijkerland is bijzonder. De rietlandcultuur, de geschiedenis van de koloniën van Weldadigheid, de Zuiderzee geschiedenis, de geschiedenis van Hildo Krop, van de kermissen en dergelijke. BGL is voor ondersteuning van goede expositie ruimten in bezoekerscentra en musea. Onderzocht kan worden welke onderwerpen goed samen passen in één oudheidkundig museum.

De jeugd aan zet bij cultuurversterking

BGL koestert de eigen identiteit van kernen en kwaliteit van de diverse cultuurlandschappen en wil zich inzetten voor het behoud hiervan. Cultuur is meer dan het behoud van gebouwen, beschermde stadsgezichten en karakteristieke landschapselementen. Het gaat ook om de vele vormen van verenigingsleven die een grote diversiteit aan sociale activiteiten mogelijk maken. Zonder die sociale saamhorigheid en inzet wordt het behouden van cultuur een onmogelijke opgave. Dat zie je bij Corso’s, vestingfeesten, Lambertusmarkten, braderieën, zomermarkten, gondelvaarten, sportactiviteiten en grootschalige muziekevenementen. De lokale tradities leven daarbij voort. Musea, bibliotheken, muziekscholen, theater en musicals maken het plaatje compleet. De Meenthe neemt als regionaal theater een belangrijke positie in.

BGL vindt het belangrijk om er voor te zorgen dat onze jeugd de mogelijkheid krijgt een eigen positie en rol te pakken om cultuur die zich op vele wijzen laat zien voort te zetten op een eigentijdse manier die bij hen past.

Werken aan een betere gezondheid

Gezondheid is een groot goed. Die kan worden bevorderd door enerzijds goede eetgewoonten te ontwikkelen en anderzijds schadelijke zaken als roken, alcohol en vormen van drugsgebruik te voorkomen of te beperken. Positieve gezondheid gaat nog iets verder en staat voor het stimuleren van bewegingsonderwijs, faciliteren van sportaccommodaties, sporthallen en zwembaden. Het is nog lang niet vanzelfsprekend dat inwoners hun sociale contacten kunnen onderhouden, goede voeding ter beschikking hebben, het eigen huishouden kunnen organiseren en meedoen aan sport en spelactiviteiten.

BGL vindt het belangrijk dat de gemeente hier oog voor heeft en mensen die hier buitenstaan ondersteunt om mee te doen om zo ook een betere gezondheid voor henzelf te bereiken.

 

 

1. (Maximaal toelaatbare hoogte in het buitengebied van 25 meter, met een maximale ashoogte van 15 meter bij horizontale as turbines. Bij verticale asturbines geldt alleen de maximale ashoogte van 25 meter. Op bedrijventerreinen is een maximale hoogte van 40 meter toelaatbaar met een ashoogte van 25 meter bij een horizontale turbine en een maximale bouwhoogte van 32 meter bij een verticale as turbine).