Provincie corrigeert stikstofgevoelige gronden in Steenwijkerland

Eind 2020 heeft de provincie Overijssel, in het kader van de monitoring van stikstofgevoelige gronden in Natura 2000 gebieden, nieuwe stikstofgevoelige percelen aangewezen in Steenwijkerland nabij het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Bij de aangewezen percelen zaten naast percelen in eigendom van natuurmonumenten waar landbouw als hoofdfunctie is vastgesteld ook een groot aandeel reguliere landbouwgronden van agrarische ondernemers. Die werden hier zacht gezegd “onaangenaam” door verrast.

De aanwijzing van stikstofgevoelige percelen heeft grote consequenties voor de eigenaren van die gronden en die van omliggende percelen. Er kan minder, waardoor de reguliere bedrijfsvoering in de knel kan komen en de gronden worden op termijn  minder waard voor andere agrariërs als de grond mogelijk verkocht wordt. Dus als je als agrariër goed je best doet om rekening te houden met natuurwaarden en dat beklijft, dan word je als het ware gestraft voor goed gedrag. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Om die reden heeft in januari 2021 Helmich Ruitenberg namens de fractie van BGL vragen gesteld over de aanwijzing van stikstofgevoelige gronden in onze gemeente.

Naar aanleiding van de door BGL gestelde vragen is het College van Steenwijkerland met de provincie in overleg gegaan. Op 28 mei jl. heeft de provincie Overijssel naar buiten gebracht dat er geactualiseerde kaarten worden aangeleverd voor het programma AERIUS. Hierin zijn aanpassingen gemaakt van de leefgebiedenkaarten voor o.a. de Wieden en de Weerribben. Er wordt niet meer getoetst op stikstof voor de percelen die volledig agrarisch gebruikt worden. De aangepaste kaarten zijn hier openbaar gemaakt en worden eind dit jaar in AERIUS geactualiseerd.

Wij zijn blij dat het college van Steenwijkerland naar aanleiding van de vragen van BGL snel actie heeft ondernomen en dat er vanuit de provincie aangepaste kaarten zijn aangeleverd waarbij de stikstofgevoelige percelen op landbouwgronden zijn verwijderd.