Vragen over het provinciaal windbeleid (update met antwoorden)

De Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben in hun vergadering van 18 juli 2023 besloten om het voorgenomen windbeleid vast te stellen. De Provincie wijst vier locaties aan die mogelijk gebruikt kunnen worden als grootschalig clusters voor windturbines. Hierbij wordt Steenwijkerland niet genoemd. Verder wil de provincie andere delen van de provincie alleen nog windinitiatieven van 4 of meer turbines toestaan, die aan de ruimtelijke inpassingsprincipes van trede 1-3 van de windladder voldoen.

Er wordt niet meer meegewerkt aan initiatieven uitsluitend in trede 4 en 5, behalve in een cluster van 4 of meer.
Buiten de gebieden die voor grootschalige clustering in aanmerking komen, werkt de provincie in principe alleen nog mee aan initiatieven van 4 of meer windturbines en moeten dan voldoen aan de ruimtelijke ontwerpprincipes trede 1-3 van de windladder. Per 20 juli 2023 wordt dit nieuwe beleid voor aanvragen van windturbines toegepast, en op 01-01-2024 zal de aanscherping worden verwerkt in het Provinciaal Programma Energiestrategie (PPE).

Namens de fractie van BGL heeft Helmich Ruitenberg hierover de volgende vragen;

 1. Is het College op de hoogte van het vastgestelde windbeleid van 18-07-2023?
  Ja.
 2. In welke trede van de windladder valt Steenwijkerland?
  Uit het voorgenomen beleid blijkt dat de provinciale windladder van groot belang wordt. Uit de windladder volgt, welk gebied in welke trede zit. De windladder maakt duidelijk dat Steenwijkerland vooral bestaat uit gebied in trede 4 en 5 en gedeeltelijk bestaat uit gebied in trede 1 en 2 en in trede 2 en 3.NB De windladder kan niet worden gebruikt worden om heel nauwkeurig te bepalen waar wel of geen windturbines zouden kunnen komen. Op bovenstaand kaartje is namelijk niet te zien waar steden of kernen liggen. Het is natuurlijk ondenkbaar dat er in bijvoorbeeld Steenwijk, Vollenhove of Willemsoord zelf windturbines worden geplaatst. Het kaartje geeft de indruk dat dit wel kan.
 3. Wat betekend het concreet voor onze Gemeente deze aanscherping van het windbeleid wat op 20 juli 2023 van kracht is geworden en op 01-01-2024 wordt verwerkt in de PPE?
  Het nieuwe beleid heeft grofweg vier uitgangspunten. Allereerst zijn er vier clustergebieden aangewezen. Het is geen verrassing dat Steenwijkerland niet zo’n clustergebied is, want door de aanwezige natuur in onze mooie gemeente lijkt de ruimte voor een groot cluster beperkt. Dit uitgangspunt heeft voor ons dus geen betekenis.
  Ten tweede is bepaald dat windinitiatieven buiten de clustergebieden in principe minimaal moeten bestaan uit clusters van 4 of meer turbines. Dit maakt eventuele initiatieven vanuit de samenleving voor kleinere windparken minder kansrijk.
  Ten derde wil de Provincie in principe geen turbines in gebieden die uitsluitend vallen in trede 4 of 5 van de Windladder. Aangezien dit van toepassing is op een aanzienlijk deel van onze gemeente, bemoeilijkt dit de zoektocht naar een passende locatie voor windenergie.
  Ten slotte heeft de Provincie bepaald dat er gestreefd moet worden naar minimaal 50% lokaal eigendom. Uw Raad had al aangegeven dat in Steenwijkerland moet worden gestreefd naar 100% lokaal eigendom. Dit streven van de Provincie maakt voor onze Gemeente dus geen verschil.
 4. Wordt er door het College nog actief gezocht naar zoekgebieden in onze Gemeente en waar is plaatsen van windturbines nog mogelijk?
  Ja, er wordt nog actief naar zoekgebieden gezocht. Op dit moment is nog niet aan te geven waar het plaatsen van windturbines mogelijk is. Het is wel duidelijk dat het voorgenomen beleid van de provincie de mogelijkheden hiervoor verder beperkt.
 5. Wordt er gecommuniceerd met energie coöperaties die op zoek zijn naar locaties voor windenergie in onze Gemeente?
  Ja, er wordt gecommuniceerd met alle energiecoöperaties van Steenwijkerland en er wordt naar gestreefd om met ze te gaan samenwerken.
 6. Is er overleg met buurtgemeenten om tot een clustervorming te komen?
  Er is overleg met de gemeenten Meppel, De Wolden en Westerveld om de mogelijkheden in het grensgebied te verkennen. Deze verkenning is nog gaande.