Visie BGL op de PersPectiefNota Steenwijkerland 2020-2023

Wij hebben ons als Buitengewoonleefbaar samen met onze coalitiepartners vol ingezet voor een ambitieus coalitieakkoord “Door verbinding naar resultaat”. We proberen dat te realiseren door in te zetten op vijf integrale programma’s en 10 daarmee verbonden speerpunten. Ook hebben wij uitgangspunten geformuleerd over de bestuursstijl en een gezonde financiering.

De financiering staat met oog op de huidige cijfers voor de toekomst onder druk. De PPN geeft dit helder aan. De grootste tegenvallers zijn de naar beneden bijgestelde BUIG-gelden en bezuiniging op Jeugdzorg vanuit het Rijk terwijl de kosten voor de jeugdzorg stijgen. De meicirculaire heeft enige verlichting gebracht maar niet genoeg. Dat is gezien de hoogte van de oplopende tekorten zorgelijk!

Uiteraard, is het van belang dat wij als gemeente zelf met betrokken partijen goed naar de uitgaven in de Jeugdzorg gaan kijken. Waar valt op een verantwoorde manier nog ruimte te vinden? Wij hopen dat de in het plan van aanpak voorgestelde maatregelen en interventies helpen om grip te krijgen op de stijgende kosten in de jeugdhulp. Maar dit traject kost tijd en zal zorgvuldig moeten gebeuren.

BGL vindt het niet wenselijk om alle andere ambities in de gemeente op slot te moeten zetten om bezuinigingen vanuit het Rijk op dit domein op te kunnen vangen. Aangezien deze problematiek landelijk speelt vindt BGL het slim dat Steenwijkerland die boodschap samen met andere gemeenten richting Rijk communiceert. BGL kan zich vinden in het voorstel om via een niet sluitende PPN dit signaal te onderbouwen.

Ondanks de huidige economische tegenwind, blijft BGL onversaagd aan de ambities uit de programmabegroting van 2019 – 2022 te blijven werken. Om ruimte te houden voor nieuw beleid, waaronder de verplichte invoering van de omgevingswet. Zullen er stevige keuzes gemaakt moeten worden. Dat is niet eenvoudig en vraagt om durf en vertrouwen dat we dat met elkaar kunnen doen, ook als het moeilijk wordt.

BGL kan zich grotendeels vinden in de keuzes die in de PPN worden voorgesteld om onze uitgaven vanaf 2020 via bestuurlijke herprioritering voor een bedrag ter grootte van ongeveer 2 miljoen euro structureel naar beneden bij te stellen. Complimenten aan het College voor het heldere herprioriterings-overzicht, al is de boodschap verre van leuk!

– BGL is geen voorstander van het verminderen van het mantelzorg compliment en zal mede indiener zijn van het amendement om dit voorstel terug te draaien.

– Wij realiseren ons dat veel van de voorstellen nog nader moeten worden onderzocht en uitgewerkt in samenwerking met de partijen die met deze herprioritering te maken krijgen. In de informatie die dat gaat opleveren kunnen redenen naar voren komen om

onderdelen uit de herprioritering te herzien. Wij hopen dat er in de toekomst meevallers zijn die dit kunnen opvangen.

BGL begrijpt het voorstel van het College om terughoudend te zijn met nieuwe claims. Wel moeten we deze vanuit de samenleving aangedragen ideeën die in moties zijn benoemd of in herinnering zijn gebracht serieus bekijken en afwegen in relatie tot de mate waarin ze bijdragen aan ons coalitieprogramma.

– De vraag naar een rondweg om Blokzijl leeft al een tijdje. Eerdere verkenningen maken duidelijk dat provincie en Rijk tot nu toe niet wilden bijdragen. Voor de gemeente alleen is de investering te hoog. Doorstroming en veiligheid zijn belangrijk aandachtspunten. Hiervoor is nu een bedrag opgenomen in de PPN. Gezien de financiële situatie staat BGL op het standpunt dat een rondweg pas realistisch wordt als er substantieel middelen door derden worden ingebracht. Hier kunnen we als gemeente samen met Blokzijl mogelijk creatiever worden dan we tot nu toe zijn geweest. Kunnen we kosten besparen met het inzetten van een tweedehands brug? Voorkom dat kansrijke trajecten voor de rondweg worden ondermijnt door andere plannen/ontwikkelingen. Wij verwachten dat het college actief blijft zoeken naar mogelijkheden voor een substantiële financiële ondersteuning van derden. Als daar zicht op is, zal BGL zich hard maken dat Steenwijkerland daarin ook haar aandeel neemt.

– De motie bespeelbaarheid van de velden die wij als BGL mede hebben opgesteld leverde nuttige informatie op. Bij veel verenigingen hebben de ingrepen geholpen, maar sommige verenigingen hebben nog problemen die ze graag verholpen zien. Een aantal verwacht dat het beste met een trainingskunstgrasveld te kunnen doen. Ook is duidelijk geworden dat alleen al de vervangingsinvestering van de toplaag van bestaande kunstgrasvelden om flinke investeringen vragen aangezien daar in het verleden niet door de gemeente of verenigingen is gereserveerd. Het collegevoorstel speelt hier op in door onderscheid te maken tussen drie scenario’s basis, basisplus en Luxe. Voor BGL is onduidelijk waar dit onderscheidt tussen basis en luxe als het om kunstgras gaat precies op is gebaseerd. Uit eerdere raadstukken wordt dit onderscheid ook niet duidelijk afgebakend. Het lijkt erop dat een aantal kunstgrasvelden zijn aangelegd op een gunstig moment toen het toevallig kon. Daar is niks mis mee, maar we willen wel graag duidelijke regels voor iedereen die transparant en navolgbaar zijn. Gezien de PPN verwachten wij niet dat er in de nabije toekomst meer geld voor de bespeelbaarheid van sportvelden zal kunnen worden uitgegeven. Met het huidige voorstel betekent dit, dat verenigingen die nu al kunstgras hebben niet bij hoeven te dragen en verenigingen die dat in de toekomst ook willen of nodig hebben in belangrijke mate wel. BGL vindt het dan eerlijk om van alle verenigingen die gebruik willen maken van kunstgras een evenredige bijdrage te vragen zodat de totale kosten voor de gemeente niet onbeheersbaar stijgen. Dat is geen eenvoudige opgave maar wel een die we onder ogen moeten zien als we de bespeelbaarheid van velden voor alle verenigingen in Steenwijkerland van belang vinden. Om die reden zijn wij mede indiener van de motie Bespeelbaarheid Sportvelden.

Terugkijkend vanaf de start van het coalitieprogramma zien wij als BGL dat we nog een lange weg te gaan hebben, maar ook dat we ondertussen al mooie resultaten hebben bereikt. Op diverse onderdelen is in samenwerking met maatschappelijke partijen vooruitgang geboekt in het concretiseren van gezamenlijke ambities en plannen en zijn oplossingen gevonden voor lastige uitdagingen:

– De Markt in Steenwijk heeft een mooie impuls gekregen. Ondanks dat niet alles kon worden gerealiseerd door stijgende kosten in de bouw is dit naar tevredenheid van de meeste betrokkenen opgelost.

– Het onderwijshuisvestingsplan is na de constatering dat onderdelen vergeten waren in goed onderling overleg herzien om daadkrachtig door te kunnen gaan.

– De IGSD staat aan de vooravond van ontmanteling en de gemeentesecretaris is aan het verkennen hoe de mensen en de taken waar ze voor staan op een slimme goede en zorgvuldige manier in onze eigen organisatie kunnen worden ingebed. De visie op die toekomstige manier van werken bepaald mede het programma van eisen t.a.v. de huisvesting. In afwachting van die uitkomst heten wij als BGL de nieuwe collega’s van onze gemeentelijke organisatie alvast van harte welkom!

– Het is fijn dat uit de tussentijdse rapportages en het jaarverslag van Sociaal Werk de Kop een positief beeld laten zien. Het aantal inwoners dat ondersteund wordt groeit, evenals de tevredenheid over deze ondersteuning.

– Het plan van aanpak voor de Jeugdzorg ziet er doordacht uit en biedt hoop op het beheersbaar houden van de stijgende kosten en mogelijk meer.

– Het bidbook heeft duidelijk gemaakt dat het mogelijk is om middelen te vinden bij provincie en mogelijk ook Rijk als je met elkaar durft te kiezen voor een visie op hoofdlijnen. Die vervolgens nader moet worden uitgewerkt in “goed” onderling overleg. Wat ons betreft mag hier ook aandacht zijn voor het in de toekomst betaalbaar houden van de investeringen die nu worden gedaan om het toerisme op een goede manier te spreiden.

– Ook komen onze ambities t.a.v. duurzaamheid steeds concreter in beeld. Steeds meer initiatieven en ideeën die zijn ingebracht tijdens de G1000 worden uitgewerkt samen met enthousiaste en kundige inwoners. Met het vaststellen van de beleidskaders Zon op Land een belangrijke eerste stap gezet om een deel van die ambities straks ook te kunnen realiseren. Er is nog een lange weg te gaan langs diverse duurzaamheidsporen waaronder die van Windenenergie, maar de tijd van afwachten wat anderen voor ons goed achten is voorbij, wij komen in de lead!

– Voor de school in Giethoorn zijn belangrijke stappen gezet en ook voor de school in Tuk lijkt een locatie binnen handbereik te komen.

– De kans op de komst van een Hypermarkt neemt af nu er zich nog niemand voor heeft gemeld.

– Het bouwen van sociale huurwoningen in de Noordelijke kernen zien wij als een belangrijk en positief signaal om betaalbaar wonen mogelijk te maken en houden. Ossenzijl en andere kernen zouden hier ook van moeten kunnen profiteren. Sociale huurwoningen zijn voor de toekomst van onze inwoners en jeugd van groot belang.

Is het allemaal even eenvoudig, nee, worden er fouten gemaakt, ja, helaas! Zetten we met elkaar stappen voorwaarts? Jazeker, is onze volle overtuiging.

Wij gaan door met het nastreven van onze ambities en verwachten er de komende periode veel te kunnen realiseren. Dat vertrouwen is er omdat binnen de gemeentelijke organisatie ook veranderingen in gang worden gezet om meer integraal te werken met korte lijntjes naar elkaar en de samenleving, in dienst van die samenleving. Waarbij we die samenleving op onderdelen ook meer verantwoordelijkheid durven geven. Een spannend en uitdagend traject.

BGL wil het college een compliment geven voor de wijze waarop ze opkomt voor haar inwoners als het gaat om het tegengaan van laagvliegen vanaf Lelystad Airport over onze gemeente en gaswinning in onze gemeente.

Met het indienen van zienswijzen en het in gesprek gaan met actieve en bezorgde inwoners wordt duidelijk dat Steenwijkerland ook kritisch durft te kijken naar besluiten van hogere bestuurslagen die niet altijd goed uitpakken voor onze inwoners.

Op dit moment ligt er een aanvraag van Vermillion om gas te winnen vanuit het “kleine gasveld” Blesdijke. Aangezien de rechten van onze inwoners bij mogelijke schade niet goed zijn afgedekt, verwachten wij dat Steenwijkerland hier ook een zienswijze voor indient. Tevens willen wij onze inwoners in Steenwijkerland er op attenderen dat ook zij een zienswijze in mogen dienen. Dit versterkt hun positie als later mocht blijken dat er schade is ontstaan aan hun bezit. Via GasDrof zijn er voorbeeld zienswijzen waar inwoners gebruik van kunnen maken.

Tot slot, BGL is op voorhand geen voorstander van het verhogen van de lokale lasten. Dat hebben wij ook zo aangegeven in ons verkiezingsprogramma. Maar als de rijksmiddelen dusdanig worden gekort dat als gevolg daarvan door ons belangrijk geachte lokale voorzieningen in de knel dreigen te komen, dan zijn wij als BGL bereidt om daar opnieuw naar te kijken. T.a.v. de toeristenbelasting lijkt er nog ruimte te zijn, al beseffen wij ons ook dat dit een complex terrein is waarbij ook gekeken moet worden naar de rechtvaardigheid van de verdeling van de lasten over de diverse betrokkenen.