Schriftelijke vragen over elektrische oplaadpunten bij parkeerplaatsen in onderhoud

Regelmatig wordt in onze gemeente onderhoud gepleegd aan openbare en of semi-openbare parkeerplaatsen. Een recent voorbeeld is de parkeerplaats aan de Kornputsingel achter de voormalige bankgebouwen. In het coalitieakkoord 2022-2026 “Duurzaam Doorbouwen” wordt extra aandacht voor “schone” mobiliteit vermeld, bijvoorbeeld door meer elektrische oplaadpunten voor fiets en auto te realiseren.

Het is vanuit die insteek interessant om bij groot onderhoud of renovatie van parkeerplaatsen structureel in overleg te gaan met de parkeerkaarthouders en ondernemers. Dit om te verkennen of er belangstelling is voor het installeren van elektrische laadpalen om gelijke tred te kunnen houden met de elektrificeren van het wagenpark in onze gemeente.

Namens de fractie van BGL stelt Helmich Ruitenberg de volgende vragen;

  1. Is het College van mening dat elektrisch rijden gestimuleerd moet worden om onze ambitieuze energietransitie doelstelling te halen?
  2. Is er op dit moment beleid dat bij renovatie of groot onderhoud van parkeerplaatsen in onze gemeente expliciet kijkt naar de kansen voor elektrische oplaadpunten?
  3. Wordt er, voordat de werkzaamheden voor groot onderhoud starten, ook overleg gevoerd met parkeerkaarthouders en aangrenzende ondernemers van desbetreffende parkeerplaatsen voor eventuele invulling van laadpalen?
  4. Zo nee, is het College in de toekomst bereid deze stap in het onderhoudstraject op te nemen?
  1. Kan het College aangeven welke parkeerplaatsen voor groot onderhoud of renovatie de komende jaren op de planning staan?
  2. Is er ook al nagedacht over hoe we met elkaar de kosten kunnen besparen bij aanleg van elektrische laadpalen als we daar vanuit een publiek-private of privaat-publieke opgave naar kijken?