Provinciaal Inpassingsplan De Wieden 2: Zienswijze en Politieke Markt

In de Politieke Markt van 12 december is het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) de Wieden 2 besproken, waarbij nog wel enige knelpunten naar voren kwamen waar omwonenden en het aanliggend landbouwgebied in de toekomst tegenaan lopen en schade verwachten. Helmich Ruitenberg heeft namens BGL over dit onderwerp gesproken op de Politieke Markt en de daaropvolgende raadsvergadering op 19 december. Het College heeft een adviesbrief opgesteld, maar de raad was unaniem van mening dat het een zienswijze moet worden de naar voren gebrachte problemen. Hiermee kunnen we voor de definitieve vaststelling en uitvoering van dit PIP een oplossing bieden voor de betrokkenen.

Woordvoerders van PvdA, CU en BGL (Helmich Ruitenberg) hebben met de griffie een zienswijze geformuleerd. Het is niet de bedoeling om inhoudelijke bezwaren te hebben over dit PIP, maar de belangen van onze eigen inwoners en ondernemers veilig te stellen zodat zij er geen schade van ondervinden. De adviesbrief van het College zal dus een zienswijze worden en de formulering van de eerste drie alinea’s zal ongewijzigd overgenomen worden. De wijziging in de brief begint bij de daaropvolgende alinea. De zienswijze is hier volledig te lezen.

De voorgedragen tekst van Helmich Ruitenberg op de Politieke Markt is hieronder te lezen:
BGL heeft kennis genomen van het Provinciaal Inpassingsplan De Wieden 2, wat een voortvloeisel is vanuit de Natura2000 voor herstel en versterking. Dat neemt niet weg dat het College van Steenwijkerland dit kritisch moet beoordelen omdat hun eigen inwoners en ondernemers hier geen schade van mogen ondervinden.

De eigenaren van de woningen in polder Giethoorn aan de Cornelisgracht maken zich grote zorgen over het kwelwater wat ontstaat bij een waterpeilverhoging in het plangebied van 1.30 meter. Uit de stukken blijkt dat rondom de woningen al enig kwelwater vanuit de Cornelisgracht en Westersevaart aanwezig is, wat d.m.v. de pijlbuizen is aangetoond. Het is daarom ook zeer wenselijk dat voor de aan te leggen kwelsloot ook een zomerschouw wordt uitgevoerd door de natuurorganisatie en dit niet op het bordje komt van de aanwonenden.

Mondeling is over een nulmeting gesproken maar dit is formeel niet op schrift gezet. Hetzelfde geldt voor het plangebied Doosje, dit zal voor de uitwerking plaats moeten vinden. Wil de wethouder dit onder de aandacht brengen bij de provincie?

In het stuk wordt geschreven over nog wat losse eindjes, dit blijkt o.a. de natschade aan de oostkant van het plangebied Polder Giethoorn te zijn. Het gaat hier om het gebied tussen de Cornelisgracht en de Oude Kerkweg van ruim 75 ha. landbouwgrond wat grotendeels als akkerbouw wordt gebruikt. Met deze waterpijlverhoging van 1.30 meter in het plangebied is natschade zeker te verwachten.

Er wordt naar de eigenaren van deze landbouwgrond geopperd dat de vrijgekomen grond uit het plangebied beschikbaar is voor ophoging. Met ophoging van gronden wordt de kweldruk niet opgelost, dit kan alleen met goede drainage of door een damwand te plaatsen. Vanuit het kanaal is er al enige kweldruk.

Bij het vormen van dit project kan de ganzenpopulatie erg toenemen, sterker nog, het wordt naar verwachting een ganzenparadijs. Hoe gaat de provincie dit beteugelen zodat de omliggende landerijen hier geen schade van ondervinden?

Om de omwonenden en aanliggende landbouwgrondeigenaren niet op te zadelen met het melden bij het schadeloket de komende jaren, vraagt de fractie van BGL de aangegeven aandachtspunten middels het voorliggend advies aan het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel te benoemen.

Als slotvraag aan de wethouder; is er onderzoek verricht naar de staat van het dijklichaam het laatste stuk in en door de bocht? Kan die de waterdruk aan?