Portefeuille verdeling beoogd college bekend

De nieuwe coalitie van Steenwijkerland, bestaande uit de partijen BGL, PvdA, VVD en CU, zijn het op hoofdlijnen eens geworden over een coalitieakkoord. Ook de portefeuilleverdeling voor het nieuwe college van B&W is bekend. Dit maakt formateur Martin Knol namens de partijen bekend.
Hoofdlijnen coalitieakkoord
Volgens Martin Knol is het coalitieakkoord helder en krachtig van opzet. Het bestaat uit 5 programma’s waaraan 10 prioriteiten zijn gekoppeld. De 5 programma’s zijn: “De inwoner op 1”, “Duurzaam”, “Samen redzaam”, “Werk aan de winkel” en “Mijn Steenwijkerland”. De keuze voor programma’s en prioriteiten is gedaan om focus aan te brengen om zo door zaken te benoemen en te verbinden, te sturen op resultaten.
De komende tijd wordt gebruikt om het bereikte akkoord in de juiste woorden en beelden te vangen. Het doel is om op 14 mei het coalitieakkoord te tekenen en om het nieuwe college te kunnen installeren.

Portefeuilleverdeling
Onlangs zijn de kandidaten voor de wethoudersposten bekend gemaakt te weten: Oene Akkerman (BGL), Trijn Jongman (PvdA), Bram Harmsma (VVD) en Marcel Scheringa (CU). De coalitiepartijen hebben overeenstemming bereikt over een verdeling van programma’s en portefeuilles.

Oene Akkerman wordt verantwoordelijk voor de programma’s “De inwoner op 1” en “Duurzaam” en krijgt in zijn portefeuille: Kernen- en wijken / inwonersparticipatie, Participatie / IGSD en Noord West Groep, Bestemmingsplannen kernen, Duurzaamheid , Maatschappelijk vastgoed, Circulaire economie, Dienstverlening & communicatie, Vergunningen

Trijn Jongman neemt het programma “Samen redzaam” onder haar hoede en heeft in haar portefeuille: Zorg/welzijn/WMO, Jeugdzorg, Kunst en cultuur, Unesco/werelderfgoed (Willemsoord) en de Buitenplaatsen (incl. Rams Woerthe).

Bram Harmsma wordt verantwoordelijk voor het programma “Werk aan de Winkel” en krijgt in zijn portefeuille: Economie, Grondbedrijf, Recreatie en toerisme, Sport, Omgevingsvisie (incl. landinrichting), Centrumontwikkeling/vestingstad/Steenwijkerdiep en Toezicht en handhaving.

Marcel Scheringa draagt zorg voor het programma “Mijn Steenwijkerland” en heeft in zijn portefeuille: Financiën, Volkshuisvesting, Onderwijs, Mobiliteit/Verkeer en vervoer, Beheer openbare ruimte/waterbeheer en Bestemmingsplannen buitengebied.

Burgemeester Rob Bats heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Interbestuurlijke samenwerking, Informatiebeveiliging, Internationale betrekkingen, Public relations en Bedrijfsvoering.

Bron: http://steenwijkerland.nl/Over_Steenwijkerland/Nieuws/Actualiteiten/Actualiteiten_mei_2018/Coalitiepartijen_Steenwijkerland_op_hoofdlijnen_akkoord