Perspectiefnota 2021-2025

Wij starten met de complimenten voor de integrale wijze waarop in deze PPN het financiële overzicht is gekoppeld aan de beleidsdoelen. Dat levert een helder overzicht op.
We hebben door COVID een nare periode achter de rug. Er zijn veel mensen in Steenwijkerland door het virus besmet geraakt, soms met langdurig nadelige gezondheidseffecten of nog erger, overlijden. Daarnaast is door de pandemie onze economie hard geraakt en hebben mensen dat in hun portemonnee gevoeld. We zijn dan ook opgelucht dat de vaccinatie goed op gang is gekomen.

Maar de finish is nog niet bereikt. Het lijntje waar we over lopen blijft dun! 

 Wij waarderen in dat opzicht dat u ons vraagt:

 • Wat in onze ogen van belang is om de samenleving er weer bovenop te krijgen?
 • Hoe wij voor al onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties perspectief kunnen bieden?

Het is goed om meerdere invalshoeken inzichtelijk te krijgen en deze met elkaar te bespreken!

Financieel perspectief
Het afgelopen jaar heeft ons geleerd dat de financiële situatie van onze gemeente van vele factoren afhankelijk is. De mee- en tegenvallers volgen elkaar snel op. Dat maakt vooruit kijken lastig. Op dit moment is er weer lucht maar voor hoelang? Hoe robuust is het perspectief?

Laten we ons niet rijk rekenen!
Met een miljoen reserve extra, verbeterd het solvabiliteitsratio met 1.7%. Het opplussen van dit solvabiliteitsratio is dus niet heel eenvoudig. Ook voor de toekomst is voldoende reserve nodig om te kunnen investeren in zaken als bijvoorbeeld infrastructuur om de bereikbaarheid van onze kernen te borgen. Voor grote projecten is cofinanciering nodig van derden. Zonder eigen middelen wordt dit een lastig verhaal. BGL is van mening dat we om die reden behoudend moeten blijven begroten.

De raad heeft een motie aangenomen met de oproep iets terug te doen voor onze inwoners als dat mogelijk is. Dit nadat lastenverhogingen zijn doorgevoerd om onzekerheden in de begroting op te kunnen vangen.

 • Wij vinden het gezien de iets gunstiger financiële vooruitzichten rechtvaardig om de OZB dit jaar niet te verhogen. De VVD zal dit namens de coalitie toelichten.
 • BGL dient namens de Coalitie en het CDA een motie in die een einde zal maken aan het heffen van de hondenbelasting in Steenwijkerland.

Verder is het voor BGL belangrijk om met het gemeentelijk vitaliteitsfonds verenigingen en dorpsactiviteiten te ondersteunen om de nasleep van Corona zoals we die nu ervaren op te vangen. Het was, is en blijft uit sociaal oogpunt belangrijk om elkaar te kunnen ontmoeten en zien in buurten, wijken en kernen. Mogelijk kunnen hier als gemeente iets meer in betekenen?

Inwoner op 1

 • BGL is zeer positief over het instellen van een derde gebiedscoördinator, zij doen goed werk vooral door de open houding en integrale manier van werken. Maar de door Corona opgelopen achterstanden inhalen zal niet eenvoudig zijn. Participatie vraagt tijd. Mogelijk dat hier op onderdelen nog meer aandacht naar uit moet gaan.
  • Een voorbeeld betreft het opstellen van de woonvisie die eraan komt. Wij vinden het belangrijk dat daarin de inbreng van alle kernen wordt opgenomen. Dat is door Corona vertraagd en vraagt mogelijk om extra inzet om dit te regelen. De PvdA licht hierover straks een motie toe waar we mede indiener van zijn.
 • Wij dienen als BGL een motie in om te onderzoeken hoe het “right van Challenge” recht om uit te dagen naar onze inwoners en verenigingen kan worden gecommuniceerd om ze in de gelegenheid te stellen taken van de gemeente over te nemen. (Het licht uit Blokzijl is daar min of meer ook een voorbeeld van en de motie ingediend door CPB zullen we dan ook graag mede indienen)
 • De Ja mits houding richting bedrijfsleven botst soms stevig met inwonersbelangen. Daar ligt een aandachtspunt.
 • Het verstrekken van bouwvergunningen is positief voor de werkgelegenheid maar hoe betrekken we inwoners hierbij op een goede manier. Participatie is meer dan voldoen aan de wettelijke minimum norm van een publicatie in een blad. Goede gesprekken aan de voorkant met initiatiefnemers over hoe inwoners hierin mee te nemen is een belangrijke stap. Dat is voor de omgevingswet ook nodig.

Duurzaam

 • Het thema duurzaamheid is stevig geland in de gemeentelijke agenda. Vooral de energietransitie eist de aandacht met oog op het tegengaan van klimaatverandering, maar waterbeheer hoort daar ook bij.
 • De urgentie om doelen te halen wordt groter maar de lokale discussies maken duidelijk dat niet alle maatregelen op evenveel draagvlak mogen rekenen.
 • Voor de RES heeft Steenwijkerland voor “Zon op Land” een bod ingebracht. De ervaringen van dit beleid wordt na de zomervakantie zo snel mogelijk geëvalueerd. Zodat de lessen mee kunnen worden genomen bij de verdere uitwerking van dit beleid. Dat is nodig.
 • Graag willen we meer aandacht voor het thema circulariteit. Het is breder dan afvalreductie tijdens evenementen. Denk aan onze maakindustrie en bouwsector waarvoor grondstoffen nodig zijn. Er is veel vertraging bij leveren en de prijzen stijgen de pan uit.
 • De stikstof discussie in Nederland land ook in Steenwijkerland. De agrarische sector wordt er stevig mee geconfronteerd denk aan de PAS en de PIP. Maar ook de bouwsector en mobiliteit worden geraakt. De risico’s en oplossingen moeten beter in beeld komen.
 • Lelystad Airport zien wij als een belemmering voor onze inwoners en gemeente. Goed dat het College samenwerkt met anderen om die boodschap over te dragen aan het Rijk.

 Werk aan de Winkel

 • Positief is dat de werkgelegenheid ondanks Corona in 2020 op peil is gebleven. Al zijn er grote verschuivingen te zien tussen sectoren.
 • Veel horeca personeel is uitgestroomd en elders aan de slag gegaan. De Claim voor de Horeca Academie blijft staan en is wellicht nog harder nodig dan daarvoor. Zeg maar 2.0 maar tegelijkertijd is onduidelijk hoe krachtig de sector kan terugveren.
 • De cultuursector heeft ook klappen gekregen. Gelukkig zijn er initiatieven in gang gezet om de draad weer op te pakken. De Meenthe is hiervan een positief voorbeeld die samen met andere partijen zoekt naar nieuwe mogelijkheden.
 • Het Nationaal Park Weerribben Wieden wordt als een sterk merk neergezet. De bestuurlijke context rond de stichting maakt vorderingen maar wordt nog niet door iedereen omarmd. De kernen en rietsector zijn zoekende naar een plek aan tafel waar ze zich gehoord en prettig bij voelen. Het is belangrijk dat dit op korte termijn slaagt.

Samen Redzaam

 • Positief is dat we de ambitie om 21 beschutte werkplekken te realiseren nu al gerealiseerd hebben. Dat biedt perspectief om daarin in door te groeien. Complimenten aan de Noord-Westgroep, betrokken ondernemers en gemeente in deze.
 • Er zijn binnen het Sociaal domein goede stappen gezet om beter in control te komen. De omgekeerde toets is welhaast het meest besproken thema. Graag willen wij als BGL meegenomen worden in de werkwijze. Is dat mogelijk?
  • De reden voor ons is om beter zicht te krijgen op de complexiteit van de besluiten die ambtenaren wordt gevraagd te nemen met respect voor de mensen die in deze situatie zijn gekomen.

  Mijn Steenwijkerland.

 • We hebben mooie resultaten bereikt als het gaat om de school in Tuk en de verplaatsing van de Scouting. De start van de bouw van de basisschool in Giethoorn. Hopelijk kan dat perspectief ook snel worden gerealiseerd voor de school in Wannerperveen. Voor het voortgezet onderwijs is er op termijn zicht op het realiseren van een Unilocatie. De claim in een motie aangenomen voor Eesveen kan worden verantwoord. Dat is mooi en draagt in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid van deze kern.
 • Bouwen in kleinere kernen krijgt geleidelijk aan meer en meer gestalte. Aandacht voor betaalbare woningen in kernen is belangrijk en krijgt aandacht maar we willen het college op het hart drukken richting de provincie een stevige vraag neer te leggen. Verdeeld over inkomensgroepen en alle kernen met een verdeelsleutel die recht doet aan de woonbehoefte vanuit de kernen. Dit is het moment om dit te regelen om het straks te kunnen realiseren.
 • Het belang van biodiversiteit krijgt steeds meer aandacht via de Bijentuin, akkerlinten. Tegelwippen verdient meer aandacht, dat is goed voor afwatering, afkoeling en biodiversiteit.
 • Positief is het bermbeheer voor biodiversiteit in onze gemeente. Een punt vanuit verkeersveiligheid betreft het maaien van te hoog gras in bochten met oog op zicht.
 • In het verlengde daarvan blijft het verbeteren van gevaarlijke verkeerspunten nodig
 • Graag brengen we de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor minder valide mensen hernieuwd onder de aandacht. Wij zijn mede indiener van een motie hiervoor (PVDA).