Motie onaanvaardbare stikstofaanpak

De startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied die op vrijdag 10 juni is gepubliceerd, heeft veel, erg veel in Nederland losgemaakt. De impact van het beleid ondersteund door een kaartbeeld met stikstofreductiedoelstellingen komt bij de agrarische ondernemers en familiebedrijven die het treft keihard binnen. Vooral de bedrijven in en om natuurgebieden worden met zeer hoge reductiedoelstellingen geconfronteerd. Het raakt deze ondernemers in hart en ziel en het is volkomen logisch dat die mensen zich enorme zorgen maken over hun toekomst.

We zijn als raad kort na de presentatie van de startnotitie in een extra werkvergadering door een aantal vertegenwoordigers van de Gebiedsgerichte Aanpak in alle openheid bijgepraat over wat deze startnotie teweegbrengt bij betrokkenen. Dat was verhelderend en waarderen wij enorm. Met het wegvallen van toekomstperspectief voor agrarische ondernemers heeft het zoeken naar breed gedragen oplossingen voor hun geen zin.

BGL constateert dan ook dat door gebrek aan perspectief voor de agrarische sector in onze gemeente als gevolg van de startnotitie, lopende gebiedsgerichte processen tot stilstand komen. Op die manier verliezen we als gemeenschap met elkaar de regie om invulling te geven aan een gebiedsgerichte aanpak van onderaf met oog voor een goede balans tussen ecologie, economie en leefbaarheid.

Deze eenzijdige op stikstofreductie gerichte benadering doet geen recht aan de lopende gebiedsgerichte processen van onderaf en zet ons als gemeente samen met onze gebiedspartners en agrarische ondernemers buitenspel.  Dat is ook de oproep vanuit een grote groep agrariërs die op 4 juli bij het gemeentehuis aan de burgemeester hun zorg hebben gedeeld. Als BGL zien wij ook dat de agrarische sector een onderdeel van de oplossing is. Zonder perspectief voor agrariërs geen gebiedsproces. Ook voelt het niet rechtvaardig dat op dit moment alleen voor agrarische ondernemers in beeld is gebracht wat ze moeten bijdragen aan de stikstofreductie. Dit vraagstuk raakt de gehele samenleving.

BGL heeft samen met CPB, PvdA, VVD, CDA, CU en Veur Elkaar een motie vreemd aan de orde van de dag opgesteld met als titel: “Onaanvaardbare stikstofaanpak”. D66 heeft zich daar tijdens de raad bij aangesloten met een stemverklaring en daarmee is de motie met 26 van de 27 zetels in de raad met grote meerderheid aangenomen.

De motie die door BGL met de andere partijen is opgesteld is te lezen op de website van de gemeente.

Ook heeft BGL de oproep die door een groep bezorgde agrariërs op maandag 4 juli is overhandigd aan de  burgemeester ondertekend, samen met een overgrote meerderheid van de raad.