Het stimuleren van betaalbaar wonen in de kernen

Bennie Daan heeft namens BGL vragen gesteld aan het College over het stimuleren van betaalbaar wonen in de kernen van Steenwijkerland.
In de woonvisie staat; we leveren maatwerk en wat willen we in Steenwijk, wat in Vollenhove en wat in Oldemarkt?
Hoe zien we het wonen in de noordelijk en zuidelijke kernen?

Het doel is: Passende woonruimte voor alle inwoners!
Geen nieuwe locaties voor woningbouw te ontwikkelen buiten de bebouwde kom, maar ons te richten op wat hebben aan plannen binnen de bebouwde kom. En invulling geven van leegstaande gebouwen, we ondersteunen initiatieven voor transformatie en bieden ruimte voor splitsen van karakteristieke, monumentale voormalige boerderijen.

Bij BGL komen er steeds meer vragen binnen over het wonen in de kernen, vooral de jeugd geeft aan graag te willen blijven wonen in hun eigen dorp.
Maar doordat er niet genoeg sociale huurwoningen en beschikbare en betaalbare bouwkavels zijn, is het niet mogelijk om in hun eigen kern te gaan wonen. Bouwen in de kernen versterkt de leefbaarheid in deze kernen en zorgt voor een bloeiend verenigingsleven en middenstand, maar zorgt ook voor het instant houden van de Dorpshuizen en MFC ‘s en zorgt voor doorstroming in de huur- en koopwoningen.

De BGL-fractie heeft de volgende vragen;

  1. Kan het College aangeven of het in kaart brengen waar “betaalbare” woningbouw mogelijk is in vigerende bestemmingsplannen per kern?
  2. Kan het College aangeven in hoeverre deze plannen al bouwrijp zijn gemaakt?
  3. Kan het College aangeven in welke mate er plannen in de pijplijn zitten om “betaalbare” woningbouw toe te voegen aan de huidige planvoorraad.
  4. Kan het college aangeven wat de mogelijkheden zijn en snelheid van acteren om t.a.v. vrijkomende agrarische bebouwing een wijziging van functie te realiseren van agrarisch naar wonen. Waarbij voorrang kan worden gegeven aan voorstellen die betaalbaar wonen voor onze inwoners mogelijk maakt. Lees: sociale huurwoningen of goedkoop kopen.
  5. Is het College bijvoorbeeld bereid om voor een bestemmingsplanwijziging van agrarisch naar wonen, die gericht is op deze doelgroep, minder leges te berekenen en deze bestemmingsplannen versneld door te voeren?
  6. Kortom, is het College bereid om gericht te onderzoeken waar het bouwen in de kernen van sociale huurwoningen en vrijesectorwoningen mogelijk is en te komen met voorstellen hoe we deze als gemeente zouden kunnen stimuleren?