BuitenGewoon Leefbaar over het Provinciaal Inpassingsplan De Wieden

De provincie Overijssel wil de komende jaren nieuwe natuur ontwikkelen. In 2017 is het Natura-2000 beheersplan vastgesteld, echter de problemen komen nu aan de orde bij het vaststellen van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) De Wieden. De problemen worden nog eens versterkt omdat het ontwerp afwijkt van het voorontwerp en daardoor het plangebied aanzienlijk wordt vergroot met bestemming nieuwe natuur.

De 3 gebieden waar we over spreken omvat 466 ha. waarvan het merendeel landbouwgrond is en gelegen in redelijke korte afstand van agrarische bedrijven en een camping. En daar zit al het eerste pijnpunt: In artikel 4.2.6 staat aangegeven dat in achtneming van de Wet Ammoniak en Veehouderij binnen 250 meter geen nieuwe bedrijven mogen vestigen. En bestaande veehouderijbedrijven hebben slechts beperkte uitbreidingsmogelijkheden, tot de vastgestelde emissieplafond.
Bij deze beperking worden de bedrijven voor de toekomst op slot gezet en zullen deze in de loop der jaren verdwijnen. Hierdoor vindt ook nog een verpaupering van het landschap plaats en dat draagt niet toe aan leefbaarheid van het gebied. De overheid zal een goede en ruimhartige schadeloosstelling moeten toepassen voor bedrijven die dat treft.

In het stuk wordt aangegeven de gebruiksfunctie landbouwschade niet wordt verwacht. Kan de wethouder bij de provincie de toezegging krijgen als er in de toekomst wel schade optreed dit volledig wordt vergoed?

Een van de doelstellingen is om meer moerasvogels een plek te geven, maar dit gaat ten koste van de weidevogels omdat veel landbouwgrond verloren gaat. Er wordt door de agrarische sector veel energie gestoken in weidevogelbeheer, maar op deze manier van verdringing zal de motivatie verdwijnen.

Is er nagedacht over de ganzenproblematiek? Door vergaande vernatting in het plangebied is het zeker te verwachten dat de ganzen- en zwanenpopulatie enorm zal toenemen. Dit heeft groten gevolgen voor de omliggende landerijen met veel te verwachten gewassen schade. Wordt er een goed afschotbeleid gevoerd? En wordt deze schade voor korte en lange termijn vergoed?

In de werkvergadering werd aangegeven dat de hoeveelheid riet toeneemt, het riet uit Natura-2000 gebieden is echter ongeschikt als commercieel riet. Het riet wat wel geschikt is neemt het areaal af, worden deze riettelers gecompenseerd? Volgens de inspreker dhr. v. d. Belt is er geen overleg geweest met de riettelers en dat is erg triest.
BGL is van mening dat het beheer en onderhoud van het plangebied door de omliggende ondernemers moet plaatsvinden om de werkgelegenheid te compenseren die de omgeving inlevert.

Dit plan geeft ook grote zorgen over de volgende deelgebieden. In het stuk wordt geschreven dat er stikstofruimte oplevert, kan de wethouder aangeven hoeveel dat is? En mocht er ruimte komen, wil de wethouder zich bij de provincie hard maken dat deze ruimte in de agrarische sector blijft?
Het plan wat voorligt vraagt een enorme investering voor nu en in de toekomst en dan missen wij de toegankelijkheid voor het publiek door middel van fiets- en wandelpaden.
BGL is ook zeker niet tegen natuur en wat er in onze mooie gemeente aanwezig is, daar moeten we zuinig op zijn.

Wat ons gevraagd wordt bij dit agendapunt is dat de ingediende pro forma zienswijze wordt ingetrokken en een reactie wordt gegeven op dit zwaarwegend onderwerp voor veel inwoners en ondernemers. Voor BGL is dan ook dringend het advies om een beargumenteerde zienswijze in te dienen waarbij de voorgenoemde onderwerpen mee genomen worden en het instrument onteigening volledig wordt geschrapt. Dit zou recht doen aan het gebied (onze inwoners) en aan de indieners van de zienswijze uit het gebied.

BGL zou er voor pleiten dat er een zienswijze opgesteld wordt dat door de gehele raad gedragen wordt.