BGL over de programmabegroting 2021-2024

BGL wil het College en de ambtelijke uitvoerders complimenteren voor de leesbaarheid van deze programmabegroting. Helaas zijn de economische vooruitzichten zorgelijk. Dat maakt in de woorden van het College: “nieuwe bezuinigingen en forse maatregelen noodzakelijk”.

Corona maakt duidelijk dat gezondheid, welzijn en economie sterk met elkaar verbonden zijn. Alleen vanuit een integrale insteek kunnen we dit samen opvangen.

De pijn in deze begroting raakt iedereen. Geen inflatiecorrectie voor subsidies, bezuinigingen op de organisatie, het temporiseren van investeringen in de tijd, het doorvoeren van versobering op bestuursprogramma’s en daarnaast wordt een extra financiële bijdrage van onze inwoners, ondernemers en bezoekers gevraagd. We ontkomen helaas niet aan een forse stijging van de WOZ.

Het College legt ons lastige keuzes voor die BGL op hoofdlijnen onderschrijft.
Wij willen onze voorzieningen behouden en investeren in:

  • ontwikkelingen die nodig zijn voor het in stand houden van een vitale lokale samenleving,
  • basiszorg voor wie het nodig heeft
  • en herstel ven economie en werkgelegenheid.

Inwoner op 1

Het bieden van dienstverlening op maat aan onze inwoners en ondernemers staat voor BGL centraal. Graag begrijpelijk en in duidelijke taal. Inwonersparticipatie ondersteunen met menskracht en middelen helpt om die vitale lokale samenleving te realiseren.

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2022. Door wisselingen van ambtenaren heeft de raadswerkgroep Omgevingswet geen slagen kunnen maken. Wij vragen het College om hier meer continuïteit en structuur in aan te brengen. Een helder en vlot lopend vergunningstraject levert tevreden inwoners op en kan via leges ook extra inkomsten opleveren. Het mes snijdt dan aan twee kanten.

Duurzaam

De doelstellingen voor de energietransitie blijven voor BGL overeind. Focus op die onderdelen die samen met inwoners, bedrijfsleven en verbonden partners kunnen worden opgepakt. Gebruik de energietransitie als kans om participatieprocessen te versterken.

De kosten voor het scheiden van afvalstromen en verwerken van restafval zijn gestegen. Om de afvalstoffenheffing voor inwoners minder snel te laten stijgen is het belangrijk om ze te informeren over hoe en waarom we ons afval nog beter kunnen scheiden. We dienen hiervoor een motie in.

Werk aan de winkel

Het programma Duurzaam Beleefbaar Toerisme verbindt op een slimme manier ontwikkelingen in Steenwijkerland. Met het Bidbook zijn subsidies binnengehaald die in projecten verspreid over de gemeente worden geïnvesteerd. Het inzetten op een levendige en aantrekkelijke binnenstad van Steenwijk sluit hier op aan.

Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden krijgt een stevige rol. De aan de stichting verbonden gebiedspartners werken samen aan de realisatie van wenselijke ontwikkelingen. Participatie ten top in een nieuwe jas. Dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee.

  • Hoe gaan de gebiedspartners om met stikstof problematiek rond de PAS?
  • Hoe houden we de rietsector vitaal en krijgen riettelers hun stem?
  • Hoe kan recreatie en toerisme groeien naast natuurontwikkeling en toekomstbestendige landbouw
  • Hoe blijven de kernen vitaal en levendig en bij de processen aangehaakt?

Corona zet de lokale economie op de kop, maar de uitvoering van het Actieplan werk blijft onverminderd van kracht. Gebruik bestaande kennis en structuren vanuit SD, NWG, BC en bedrijfsleven, om vraag en aanbod goed en snel op elkaar af te stemmen.

Samenredzaam

Steenwijkerland worstelt net als veel andere gemeenten met tekorten bij de jeugdhulp en WMO in het sociaal domein.

Het opheffen van de IGSD was belangrijk om de regie terug te pakken. De integratie was net ingezet toen corona toesloeg. Wij snappen dat de reorganisatie hierdoor vertraging heeft opgelopen.

Overigens complimenten voor de wijze waarop de gemeente met haar dienstverlening richting de samenleving op corona heeft ingespeeld.

Onderzoeksrapporten van de VNG en BDO laten zien dat we t.a.v. het landelijk gemiddelde relatief veel geld uitgeven aan het Sociaal domein. We hebben het goed voor met onze inwoners maar zijn minder goed in het bewaken van de zakelijke kaders. Veel adviezen uit de genoemde rapporten om efficiënter te werken zijn in de begroting verwerkt.

In de begroting wordt niet bezuinigd op het huidige minimabeleid. Daar staat BGL vierkant achter. Onderzoek van het NIBUD toont aan dat veel mensen met een minimumloon en uitkering in toenemende mate in de problemen komen. Om die reden steunen wij de motie van de CU over schuldsanering.

Het inzetten op maatwerk is voor ons belangrijk. ”Wat hebben mensen nodig om goed te kunnen functioneren in plaats van waar heb je recht op”. Het is belangrijk om de resultaten goed te monitoren. Wij zijn om die reden mede indiener van de motie mijlpalenoverzicht.

Mijn Steenwijkerland

Betaalbare woningen dragen eraan bij dat mensen minder snel in financiële problemen komen. BGL vindt belangrijk dat het aantal sociale huurwoningen op peil blijft en er snel voortvarend met de bouw van sociale huurwoningen in de Noordelijke kernen wordt gestart.

Jongeren en ouderen moeten meer kansen krijgen om in hun eigen kernen te kunnen blijven wonen. Vrije sector woningen kunnen de doorstroming bevorderen. Dit kan op locaties van vrijkomend maatschappelijk vastgoed of door het aanwijzen van nieuwe bouwkavels.

BGL dient hierover samen met PVDA en VVD een motie in.

Met het Integraal Huisvestingplan (IHP) wordt flink geïnvesteerd in het primair en voortgezet onderwijs. Graag zien wij meer aandacht voor technisch praktijkonderwijs. Veel leerlingen en hun ouders hechten aan een eigen plek in een overzichtelijk gebouw. Schaalvergroting is hiervoor niet altijd de oplossing. Financieel gezien kleven er te veel risico’s aan het inzetten op één Unilocatie. Wij volgen de lijn van het College.

Wij willen de realisatie van de ontmoeting 2.0 in Eesveen niet op slot te zetten. Het zou zonde zijn om als gevolg van Corona hier nu de stekker uit te trekken. Wij vragen het College te zoeken wat mogelijk is in deze lastige tijd en dienen hiervoor mede een motie in.

Het is belangrijk om aandacht te houden voor het museumproject in Steenwijk en de inventaris veilig te stellen.

Beheer en onderhoud van wegen, kades en fietspaden op niveau basis blijft nodig om de bereikbaarheid en leefbaarheid op peil te houden. Ook in Steenwijkerland wordt het drukker. Het is van belang om samen met andere instanties na te denken over een strategische mobiliteitsvisie voor de lange termijn.

Financiën en bedrijfsvoering

Het is goed om te zien dat de gemeentelijke organisatie ook haar verantwoordelijkheid neemt. Met het opvangen van de cao afspraken over loonsverhoging binnen de huidige begroting, boek je een stevige structurele bezuiniging in.

Zorgelijk is dat ons solvabiliteitsratio tot 2024 onder de 20% zakt. Hoopvol is dat er weinig PM posten worden vermeld. De tijd zal leren of dat zo blijft.