BGL in gesprek met inwoners uit Kuinre over energietransitie

André Bus aan het woord in Kuinre

Tijdens de bespreking van het adviesstuk beleidskader windenergie in de politieke markt van 4 februari j.l. had fractievoorzitter André Bus aangegeven graag in gesprek te gaan met inwoners over het onderwerp Wind op land in relatie tot de energietransitie opgave. Het plaatselijk belang Kuinre is op deze uitnodiging ingegaan en op donderdagavond 27 februari is BGL met grote groep inwoners uit de Kuinre in gesprek gegaan over dit thema.

Voorzitter Anneke Turkstra van Plaatselijk belang Kuinre, opende de vergadering in Dorpshuis De Botter met een hartelijk welkom aan allen. Bart Beijloos kreeg als eerste het woord. Hij legde in een presentatie, opgebouwd uit inbreng van inwoners uit Kuinre uit waarom er juist niet gekozen moest worden voor windenergie in Kuinre.

Vervolgens kreeg André Bus namens BGL het woord. Hij legde hij uit voor welke opgave de gemeente Steenwijkerland staat op gebied van de energietransitie en de mogelijke rol van windenergie daarin. Hierbij werd ook stil gestaan bij de positie van de gemeente Steenwijkerland in het groter geheel van de RES. Daarna gaf hij antwoorden op de vele vragen van mensen uit de zaal.

De conclusie van de avond was dat de inwoners van Kuinre geen windmolenparken en grootschalige zonneparken de Kuinre Polder willen hebben. Ze zien een “Energiecentrale Kuinderpolder” niet zitten. André Bus heeft aangegeven dit door te geven aan de fractie van BGL en de wethouder Tiny Bijl die portefeuille houder is namens het College over dit dossier. Ook is aangegeven dat het verstandig is om als Kuinre contact op te nemen met alle andere raadsfracties om hun standpunt te delen.

Naast de beleidskaders “Zon op Land” en “Wind op land” zijn er ook nog andere mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de energietransitie op lokaal niveau. BGL zal de ambtenaar die duurzaamheid coördineert vragen de informatie over die verschillende mogelijkheden, zodra die beschikbaar is, te delen met de plaatselijke belangen, waaronder Kuinre. Zodat de inwoners uit Kuinre dit kunnen gebruiken in hun zoektocht naar maatregelen op lokaal niveau waar draagvlak voor is. Een eerste gedachte die in Kuinre naar voren kwam was het verkennen van de mogelijkheden om de isolatie van woningen op te pakken.

Vanuit de fractie van BGL was naast André Bus ook Bennie Daan aanwezig, en vanuit het bestuur Oene Akkerman en Thomas Oosterkamp. We hebben het ervaren als een waardevolle bijeenkomst en willen bij deze het plaatselijk belang en de inwoners van Kuinre nogmaals bedanken voor deze avond.