Amendement huisvesting voortgezet onderwijs

Voor ligt een voor het VO onderwijs in Steenwijkerland belangrijk besluit. In de politieke markt van vorige week zijn vele invalshoeken gepresenteerd en zijn er stevige discussies geweest en vragen gesteld ook vanuit BGL. We hebben die avond veel bevlogen insprekers gehoord en hebben van inwoners nabij de Oostwijkstraat gehoord en gelezen hoe zij er in staan. Allen hiervoor hartelijk bedankt. Dat helpt ons om in de raad een beter beeld te krijgen en daarvoor is de Politieke markt bedoeld. We hebben afgelopen week nog een toelichtend schrijven van de heer Lubberdink ontvangen en een verhelderend gesprek met hem gehad.

Als BGL zijn wij tot het volgende inzicht gekomen:
BGL respecteert de visie van het schoolbestuur en het streven om segregatie in de samenleving tegen te gaan. We snappen de redenen van het schoolbestuur om naar een unilocatie toe te willen groeien. Vanuit organisatorisch, financieel en inhoudelijk perspectief.

BGL is niet tegen een uni-locatie op de midden lange termijn! 

Maar de weg er naar toe van drie locaties in één keer naar 1 locatie met grote afboekingen op de Oostwijkstraat en een extra investering van de gemeente van 7,5 miljoen Euro bovenop de 15,2 miljoen vinden wij financieel niet verantwoord in deze tijd en met oog op de moeizame wijze waarop de afgelopen twee jaar de begroting tot stand is gekomen.
Wij zijn van mening dat het mogelijk is om de tijd in het voordeel van de unilocatie gedachte aan de Lijsterbesstraat te laten werken door gefaseerd te werk te gaan.

Gedacht kan worden aan de volgende stappen: 

  1. Zet met het schoolbestuur en de twee scholen in op een gefaseerde overgang naar een unilocatie over 10 jaar aan de Lijsterbesstraat.
  2. Zonder extra nieuwbouw aan de Oostwijkstraat. Op die manier wordt voorkomen dat de boekwaarde weer stijgt en kom je tegemoet aan de wens van omwonenden hier geen extra schoolgebouwen bij te plaatsen.
  3. Bouw het onderwijs af aan de Stationsstraat en indien uitbreiding nodig is zal dit aan de Lijsterbesstraat gefaseerd plaats kunnen vinden vanuit de unilocatie gedachte, waarbij ook de omwonenden tijdig betrokken kunnen worden.
  4. Nieuwbouw aan de Lijsterbesstraat zal plaats vinden volgens de BENG-norm.
  5. Maak met het bestuur VO en de beide scholen een gefaseerd plan van aanpak voor dit traject.
  6. Verwerk de effecten van dit besluit in de PPN 2022 -2025.
  7. Maak vanuit de gemeente een plan van aanpak voor herontwikkeling/verkoop Oostwijkstraat over 10 jaar en betrek de buurt daar tijdig bij.

Deze fasering maakt dat de inwoners aan de Oostwijkstraat niet te maken krijgen met een grote uitbouw van schoolgebouwen. De afboeksom wordt kleiner, waardoor bij herontwikkeling over 10 jaar de druk op deze locatie minder groot wordt en er meer ruimte is om kwaliteit te realiseren.

Wij hebben die visie gedeeld en besproken met andere partijen en hebben samen met CPB, VVD en CU een amendement ingediend voor een fasering van het VO in Steenwijkerland.
Wij hopen daarmee een constructieve oplossing te leveren waarbij het schoolbestuur perspectief houdt op een unilocatie op de midden lange termijn, de inwoners aan de Oostwijkstraat niet een grote bouwopgave voor hun deur krijgen en de gemeente financieel verstandige dingen blijft doen.

Het inhoudelijk amendement dat met een meerderheid van stemmen (14 tegen 12) is aangenomen staat hieronder vermeld.