Advies ontwerp-PIP Noordmanen aangescherpt

Tijdens de Politieke Markt van 8 februari lag een advies van het college voor over het ontwerp-PIP (Provinciaal Inpassingsplan) Noordmanen. Hierin wordt een advies meegegeven aan de Provincie Overijssel, die de fractie van BGL in grote lijnen kon steunen. Wel zag onze fractie graag een aanscherping van het advies, waar fractielid Helmich Ruitenberg zich hard voor heeft gemaakt.

In de werkvergadering werd er door de Provincie en Staatsbosbeheer een mooie terugkoppeling gegeven over wat er is gebeurd na september 2021. Dat was vanuit hun beeld een redelijk positief verhaal met nog wat aandachtspunten. Vanuit het perspectief van betrokkenen uit het gebied is er echter nog niet veel veranderd. Er wordt iets meer gepraat, maar oplossingen zijn nog niet voorhanden.

De complete huiskavel van Velthuisweg 2 ligt op de gevoeligste plek tegen de Noordmanen en kan de meeste problemen verwachten van de verhoogde waterstand. Afgelopen december zijn er nog gesprekken gevoerd, maar er wordt geen oplossing geboden. Een voorstel van de eigenaar is door de provincie afgewezen.

In de Politieke Markt van september heeft BGL aangegeven dat een verhoging van de waterstand in het plangebied een grote invloed heeft op de omliggende agrarische gronden, met name op de Baarlinger Polder. Het is bekend dat deze polder elk jaar 1 cm daalt. In de stukken kan er gelezen worden dat het streven is om voorafgaand aan de vaststelling van dit PIP Noordmanen en het peilbesluit tot afspraken te komen met agrariërs, maar daar is tot op heden nog geen sprake van. Verder heeft BGL in september aangegeven dat inhoudelijke vraagstukken van de rietsector opgelost dient te worden en er een overeenstemming met de riettelers moet komen. Er is echter nog maar een overeenstemming met 14 pachters, dit is voor BGL te mager.

De fractie van BGL waardeert de opstelling van de agrariërs in de Baarlingerpolder om een pilot “stikstof Baarlinger Polder” op te starten. Dit wordt ondersteund door de provincie. Het zou de provincie dan ook sieren om eerst dit proces af te wachten en de resultaten daarvan mee te nemen.

Na de Politieke Markt van 8 februari heeft BGL samen met CDA en CU een aanvulling op het advies opgesteld en voorgelegd in de raadsvergadering van 15 februari.
Het gaat om de volgende punten:

  1. We willen als raad de reactienota en het conceptplan van het definitieve ontwerpplan uiterlijk eind mei 2022 inzien en de beantwoording op de zienswijzen voorafgaand aan de Provinciale Staten vergadering en de BAG.
  2. Aandacht voor de verhoging van het waterpeil i.v.m. de Baarlinger Polder en overeenstemming bereiken met de eigenaren en gebruikers.
  3. De raad vraagt om resultaatgerichte monitoring en de uitkomsten transparant en openbaar te maken, dat zou kunnen via de website of andere kanalen.

De aangescherpte adviesnota is te lezen op de website van de gemeente Steenwijkerland. De bijgewerkte adviesnota over het ontwerp-PIP Noordmanen is unaniem door de raad aangenomen