Wonen en Leefomgeving

BGL wil in Steenwijkerland duurzame woon- en leefomgevingen, die zich kunnen meten met de beste woon- en leefomgevingen in Nederland. Gevarieerd ingerichte, schone en zoveel mogelijk zelfvoorzienende kernen, een aantrekkelijke oude vestingstad, woonmogelijkheden voor alle doelgroepen en een veilige en goed aangelegde en onderhouden infrastructuur, wegen, fietspaden, waterlopen.

BGL Accenten:

  • Inwoners zoveel mogelijk betrekken bij besluitvorming over leefomgeving.
  • Laagvliegen boven Steenwijkerland voor Lelystad Airport tegenhouden.
  • Gemeente geeft goede voorbeeld bij verduurzaming en (Financiële) ondersteuning van milieu initiatieven van inwoners.
  • Bij inzameling oud papier ruim baan voor verenigingen en lokale initiatieven.
  • De gemeente maakt actief werk van ondersteuning van de woningmarkt met aandacht voor stijging van het aantal sociale huurwoningen in alle kernen.
  • Bij nieuwbouw aandacht voor variatie en duurzaamheid.
  • Experimenten uitvoeren met Tiny Houses.
  • Onderhoud groenvoorzieningen afstemmen met inwoners.

Inwoners betrekken.
BGL vindt het van het grootste belang om inwoners te betrekken bij de keuzes die gemaakt moeten worden in hun leefomgeving. De betrokkenheid van inwoners kan op verschillende manieren worden georganiseerd, via de wijkraden, in bewonerspanels, via voorlichtings- avonden en in klankbordgroepen bij projecten.

BGL vindt het belangrijk dat mensen die het initiatief nemen om te kunnen (blijven) wonen in Steenwijkerland hierin worden ondersteund. Dat vraagt om een flexibele opstelling bij nieuwe initiatieven en lef om ook als overheid met innovatieve voorstellen te komen. Onze gedachten gaan hierbij uit naar een corporatie nieuwe stijl. Er zijn nog weinig corporaties die mogen investeren in nieuwbouw van sociale huurwoningen in de gemeente Steenwijkerland. Extra lastig is dat ze naar eigen zeggen weinig kansen zien om te kunnen investeren in sociale huurwoningen in de kleinere kernen. Om die redenen wil BGL graag met burgers en andere partijen verkennen of er nieuwe innovatieve manieren te bedenken zijn die buiten de gebaande paden om gaan en resulteren in kleinschalige projecten die letterlijk betaalbare “sociale huur“ woningen voor “jongere” inwoners in kernen opleveren.
Van oudsher zijn er in diverse kernen veel jongeren die graag hun eigen woning bouwen. Dat zien we graag gefaciliteerd blijven door het aanbieden van geschikte kavels.
In Nederland zijn er diverse succesvolle vormen van collectief opdrachtgeverschap van start gegaan. Waarin bewoners met elkaar bepalen hoe ze hun woningen bouwen en afspreken hoe ze elkaar daarin kunnen steunen. Dit zijn geen eenvoudige trajecten maar vaak levert het bijzondere resultaten op waar mensen graag wonen. BGL ziet graag ruimte ontstaan voor vormen van collectief opdrachtgeverschap waarin de gemeente welwillend faciliteert en meekijkt naar wat haalbaar is.

Kansen liggen er onder andere bij het vrijkomen van agrarische bebouwing. Dat vraagt om een gedeeltelijke heroverweging van de focus van woningbouw in de tot nu toe aangemerkte groeikernen en beoogde nieuwbouwwijken.

Stimuleren woningmarkt.
Na de recessie is de woningmarkt zich aan het herstellen. Nog steeds staan diverse huizen van inwoners “onder water” vanwege een te hoge hypotheek in relatie met de huidige waarde van de woning. BGL wil dat de gemeente de doorstroming op de woningmarkt zo goed mogelijk faciliteert en hier gerichte plannen voor ontwikkelt.

Vanwege de nieuwe Woningwet, mogen wooncorporaties in beginsel alleen investeren in de gemeente waar hun hoofdkantoor gevestigd is. Voor Steenwijkerland betekent dit nu dat zowel Woonconcept (hoofdkantoor Meppel) en Omnia Wonen (hoofdkantoor Harderwijk) geen nieuwe projecten mogen ontwikkelen in Steenwijkerland. Alleen beheren en renoveren is toegestaan. Wetland Wonen mag nog wel investeren in Steenwijkerland, maar hun woningaanbod is beperkt tot het zuiden van Steenwijkerland. BGL wil dat hier creatieve oplossingen worden gevonden om investeringen van wooncorporaties in passende projecten ook in Steenwijkerland weer mogelijk te maken. BGL onderkent het belang van sociale woningbouw voor de diversiteit binnen de gemeente en in alle kernen. Het aantal huurwoningen moet daarom stijgen om aan de woonvraag te beantwoorden en om de jeugd binnen de poorten te houden.

Nieuwbouw.
Steenwijkerland met de vestingstad Steenwijk heeft een unieke geschiedenis. In de ogen van BGL kan met het oog op de toekomst in bouwplannen ingezet worden op aantrekkelijke nieuwbouw vooral op zichtlocaties. Voor de toekomst van de gemeente, voor het aantrekken van werkgelegenheid, voor het aantrekken van diverse vormen van werkgelegenheid, is de beschikbaarheid van een verscheidenheid aan woningen en voorzieningen nodig. Een gevarieerd en duurzaam woonmilieu, waarbij de aanwezige cultuur en landschapselementen, de unieke opzet van een aan het water gelegen vestingstad onvervangbaar zijn, moet in de plannen uitgangspunt zijn.

Tiny Houses.
In Nederland lopen enkele pilots met zogenaamde Tiny Houses (kleine huisjes). BGL volgt dit met belangstelling en zal komen met een voorstel voor een pilot in Steenwijkerland . De Tiny Houses zijn kleine, duurzame, maar volwaardige huizen voor alleenstaanden en stellen. Door de kleinere afmetingen zijn deze woningen volledig energieneutraal en heel betaalbaar. BGL veronderstelt dat hier in Steenwijkerland behoefte aan is en zal bij het experiment ook de behoefte in beeld brengen en uitwerken voor alle delen van de gemeente.

Milieu ontzien door duurzame maatregelen te ondersteunen.
Klimaatverandering is een feit. Het verbruik van fossiele brandstoffen draagt daar aan bij. Het is in het belang van Nederland om overtuigd mee te werken aan een omslag naar duurzame energie. BGL vindt het belangrijk dat Steenwijkerland hier actief aan meedoet. Door ruimte te bieden aan initiatieven van inwoners en coöperatieve samenwerkingsverbanden. Dat versterkt het draagvlak en stimuleert innovatieve ontwikkelingen in de energiesector en levert ook nieuwe werkgelegenheid op.

Voor onze kinderen moeten we ervoor zorgen dat we zorgvuldig omgaan met onze leefomgeving. De gemeente Steenwijkerland moet een actieve rol nemen in de voorlichting over mogelijkheden van (financiële) ondersteuning van maatregelen op het gebied van isolatie bij bestaande bouw, particulier vastgoed en sociale woningbouw. De relatie tussen verduurzaming en lokale werkgelegenheid dient bij de ondersteuning een belangrijke rol te spelen. BGL wil dat de gemeente Steenwijkerland daarom vergunningsprocessen voor in de omgeving passende duurzame maatregelen (zonnepanelen, grasdaken, aardwarmte) zo soepel mogelijk maakt.

Het goede voorbeeld.
Hergebruik van afval is essentieel voor verduurzaming van ons milieu. Voorlichting en tijdig ophalen van afval zijn belangrijk. Scheiden van afval leidt niet alleen tot een beter milieu, maar ook tot lagere belastingen, zoals de afvalstoffenheffingen. Dat geldt ook voor het verwijderen van zwerfafval. Dit moet goed worden gefaciliteerd.

Van BGL mag geëxperimenteerd worden met bijvoorbeeld kortingen op belastingen als het afval zorgvuldiger gescheiden en in kleinere hoeveelheden wordt aangeboden, zowel door inwoners als bedrijven.
Voor BGL is van groot belang dat de gemeente organisatie het goede voorbeeld geeft door milieueffecten vooraf mee te nemen als argument in de besluitvorming rond planvormings- en inkoopprocessen, bijvoorbeeld als het gaat om de inkoop van dienstauto’s, bouwplannen en herinrichtingsplannen. Het ophalen van oud papier leidt vaak nog tot discussie. Maatwerk is hier geboden, maar voor BGL is het uitgangspunt dat verenigingen en andere lokale initiatieven niet de dupe mogen worden van gemeentelijke beleid.

Samenwerken met inwoners aan energie omslag
De doelstelling van de gemeente Steenwijkerland om 37% van de energie die wordt verbruikt duurzaam op te wekken is met het huidige beleid niet haalbaar. Niet in 2020 maar ook niet daarna. Deze hoge duurzame energie ambitie willen realiseren zonder windmolens en met alleen bio- en mestvergisting en zonne-energie gaat niet. Dat vraagt om grootschalige zonneparken waar inwoners nabij kernen en woonwijken niet op zitten te wachten. Er is nieuw beleid nodig waarvoor draagvlak nodig is vanuit de lokale samenleving. Dat was een belangrijke reden om via de G1000 de kennis en expertise van inwoners, specialisten in de gemeente Steenwijkerland te mobiliseren. Dit heeft geresulteerd in een eerste veelbelovende bijeenkomst en een tweede bijeenkomst waarin negen werkgroepen zijn opgericht. BGL vindt het belangrijk om de uitkomsten van die G1000 serieus te nemen en werkbare oplossingen te omarmen. Als dat vraagt om het herzien van het verbod op windenergie in Steenwijkerland is dat wat BGL betreft zeker bespreekbaar. Alleen gezamenlijk kunnen we stappen zetten in de goede richting en invulling geven aan de energie-omslag in Steenwijkerland.

Onderhoud groenvoorziening.
Vanuit de inwoners komen geregeld klachten over het onderhoud van de groenvoorziening. Het gekozen peil (basis) sluit dus niet aan bij de wensen van veel inwoners. Veel inwoners willen zelf de handen uit de mouwen steken, maar voelen zich daarbij niet goed door de gemeente ondersteund. BGL gaat zich sterk maken om dit beter in balans te brengen.

Lelystad Airport
Op 3 april 2017 heeft BGL een bijeenkomst in Blokzijl georganiseerd om onze inwoners van informatie te voorzien over de uitbreiding van Lelystad Airport. Wij wilden dit belangrijke onderwerp rond de leefbaarheid in Steenwijkerland informatie bespreken met de inwoners. Inmiddels heeft dit dossier brede aandacht en wordt onderkend dat het hele traject niet goed is ingezet. De kans is groot dat vliegtuigen die op een lage hoogte boven onze streek de landing inzetten en indien noodzakelijk in de wachtstand rondjes draaien boven onze woon- en leefomgeving. Wij gaan alles doen wat in onze macht ligt, samen met College, Raad, omliggende gemeenten en onze inwoners, om dit een halt toe te roepen.

Menu