Werkgelegenheid en Onderwijs

BGL wil inzetten op uitbreiding van werkgelegenheid in de gemeente Steenwijkerland. BGL wil maatregelen treffen die bedrijvigheid aantrekken en ruimte geven aan initiatieven binnen de sterke economische pijlers maakindustrie, agrarische sector, en recreatie en toerisme. Het naar de gemeente brengen van onder- wijsmogelijkheden op alle niveaus met moderne technologie moet ook bijdragen aan het stimuleren van werkgelegenheid. Iedereen, ook kwetsbare groepen, moeten kunnen profiteren van de groei.

BGL Accenten:

 • Groei van werkgelegenheid in maakindustrie, agrarische sector en recreatie, toerisme.
 • Versterking verbinding werkgevers, jongeren en onderwijs.
 • Basisonderwijs beschikbaar in de kernen zo mogelijk.
 • Locatie onafhankelijkheid van onderwijs benutten met behulp van moderne technologie (e-learning).
 • Blijvende aandacht voor technisch onderwijs.
 • Participatie vergroten van kwetsbare groepen.
 • Optimale ontsluiting van en binnen de gemeente met spoor, wegen, fietspaden en waterlopen.

Een trendbreuk realiseren.
Op 1 januari 2017 telde Steenwijkerland 43.448 inwoners. Ten opzichte van 1 januari 2015 een stijging van 241 personen. In vergelijking met Overijssel zijn in Steenwijkerland de jongere leeftijdsgroepen tot 45 jaar minder vertegenwoordigd en de oudere leeftijdsgroepen wat meer. Deze trend van ontgroening en vergrijzing moet de komende jaren worden doorbroken. Dit kan door vol te gaan voor groei van werkgelegenheid, vasthouden aan het aanbod van basisonderwijs in de kernen, actueel voortgezet onderwijs en via moderne technologie middelbaar en hoger onderwijs naar de gemeente Steenwijker- land te halen in overleg met de werkgevers.

BGL wil daarom de groei realiseren door in te zetten op de volgende onderwerpen:

 • Onderwijs verbeteren met gebruik van moderne technologie, met tevens aandacht voor versterking van het technisch onderwijs.
 • Accent op maakindustrie en agrarische sector.
 • Participatie vergroten van kwetsbare groepen.
 • Beschikbaarheid van basisonderwijs in de kernen.
 • Samenwerking onderwijs en werkgevers.
 • Optimale ontsluiting van stad en kernen.
 • Toerisme en recreatie versterken (separaat uitgewerkt in hoofdstuk ..)

We hebben het tij mee
Nu landelijk de economie aantrekt is het voor Steenwijkerland ook van groot belang dat de werkgelegenheid gaat groeien. Een gemeente kan met het haar beschikbare gestelde gemeenschapsgeld zelf geen banen creëren. Wel kan ze het bedrijfsleven faciliteren door zorg te dragen voor voldoende beschikbare betaalbare en goed onderhouden bedrijventerreinen en een goede fysieke en technische infrastructuur. Voor de komende jaren beschikt Steenwijkerland over voldoende bedrijventerreinen en zijn de bedrijventerreinen op orde. Door toedoen van BGL is in de gemeente snel internet beschikbaar. De fysieke infrastructuur, wegen en (fiets-) paden, moet worden verbeterd

Onderwijs verbeteren met gebruik van moderne technologie
Toenemende automatisering, robotisering, individualisering en internationalisering zal van ons bedrijfsleven om verregaande innovaties vragen. Dit vraagt om creatieve, gemotiveerde en goed opgeleide arbeidskrachten die aansluiten op de behoeften van onze regionale arbeidsmarkt. Het zou natuurlijk prachtig zijn als die banen ingevuld kunnen worden door jongeren en mensen uit deze regio.

Onze gemeente herbergt helaas nog geen opleidingsinstituten voor middelbaar, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Jongeren gaan voor vervolgonderwijs naar Meppel, Zwolle en verder weg. Daarmee raken ze deels hun zicht op de mogelijkheden hier kwijt. Ook is het voor het bedrijfsleven lastiger om contacten te onderhouden met opleidingsinstituten op afstand. Dat maakt het moeilijker om jonge talenten aan je te binden.

BGL wil dat de gemeente samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen gaat verkennen welke mogelijkheden er zijn om jongeren nader kennis te maken met ons bedrijfsleven. De vestiging van een opleidingsinstituut, of een afdeling hiervan, zou wenselijk zijn. Ook kan er gedacht worden aan het uitleggen van een soort ‘rode loper’ voor stagiaires en afstudeerders. Denk aan extra begeleiding vanuit bedrijfsleven op inhoudelijke klussen, teambuilding, leren netwerken, verbredende activiteiten en inzet van moderne communicatie middelen.

E-learning programma’s.
Onderwijs wordt steeds meer locatie onafhankelijk. Het streven is om de komende jaren met ondersteuning van e-learning in de kernen van Steenwijkerland leer- en innovatiecentra op te zetten waar leerlingen van voorbereidend, middelbaar en hoger onderwijs elkaar “virtueel” ontmoeten om te werken aan lesprogramma’s en opdrachten. Werkgevers en ondernemers kunnen hierbij worden betrokken zodat in een vroegtijdig stadium de jongeren hun innovatiekracht met hen gaan delen. Hierdoor kan werkgelegenheid ontstaan die gericht is op de doorontwikkeling van de kerncompetenties van de gemeente Steenwijkerland. Kijkend naar de werkgelegenheid in onze gemeente ligt samenwerking met opleidingsinstituten op gebied van maakindustrie, logistiek, agrarische sector, water, toerisme en recreatie, Bouwnijverheid, Zorgsector en Onderwijs voor de hand. Overkoepelende thema’s zijn ICT en duurzame ontwikkeling.

Elektronische bereikbaarheid is nodig om op contacten en ontwikkelingen op afstand te kunnen onderhouden en volgen. Glasvezel is noodzakelijk. De afgelopen vier jaar is in de voorbereiding met marktpartijen veel tijd en overleg gaan zitten. De komende jaren moet het worden gerealiseerd. De gemeente heeft hierin een belangrijke ondersteunende taak met oog op informeren van inwoners.

Ook grote aandacht voor het technisch onderwijs.
Als gevolg van afname van het aantal leerlingen zal in Steenwijkerland het voortgezet onderwijs naar twee locaties worden teruggebracht. Voor profilering is het belangrijk oog te hebben voor een praktisch georiënteerde technische vorm van onderwijs en een theoretische benadering als een moderne variant van de vroegere LTS, MTS en HTS, die aansluit bij de praktijk van ons regionale bedrijfsleven inclusief daarvoor benodigde praktijkruimtes en apparatuur. Op die manier kan Steenwijkerland zich onderscheiden en mogelijk zelfs jongeren aantrekken van elders. In dit verhaal kan ook aandacht worden opgenomen voor de gewenste rode loper.

De maakindustrie en agrarische bedrijvigheid koesteren en stimuleren
Steenwijkerland is van oudsher een gemeente waarin veel inwoners hun inkomen verdienen in de maakindustrie bijvoorbeeld op het gebied van rietproductie, buizen, instrumenten, kunstharsproducten, agrarische machines en specerijen en een gemeente waar veel agrarische ondernemers hun inkomen verdienen. In deze sectoren zien we economische kansen, passend in ons gebied en in samenspraak met de andere sectoren in het buitengebied. De werknemers in de maakindustrie en de agrariërs met hun gezinnen dragen in grote mate bij aan de leefbaarheid van de kernen.

De maakindustrie en agrarische bedrijven bieden belangrijke werkgelegenheid aan de lokale bevolking. Ook in de lokale primaire en secundaire periferie biedt de sector veel werkgelegenheid. De maakindustrie en de agrarische sector zijn sectoren die het hele jaar door werkgelegenheid bieden.

Voor goede leefbaarheid in de dorpen en kernen is het van belang om een sterke en toekomst bestendige agrarische bedrijvigheid in het buitengebied te hebben, ook een neventak of verbreding moet tot de mogelijkheden behoren. BGL wil familiebedrijven behouden. Infrastructuur moet onderhouden worden zodat agrarische bedrijven goed bereikbaar blijven.

Nieuwe en uitbreiding van bestaande natuurgebieden mogen geen belemmering vormen voor de gevestigde agrarische bedrijven, zowel heden als in de toekomst. Agrarische bouwkavels moeten mee kunnen groeien met de wetgeving t.a.v. dierenwelzijn en ammoniak uitstoot. Bedrijven die aan de recht voor recht regeling Overijssel mee willen en kunnen doen moet de mogelijkheid geboden worden om de bouwkavel ook elders binnen de gemeente te kunnen realiseren, met wel de geldende regelgeving op dat plangebied. Vrijgekomen agrarische gebouwen die een andere invulling krijgen mogen daarbij geen belemmering vormen voor omgeving en bestaande bedrijven.

Participatie vergroten van kwetsbare groepen
BGL is het eens met de heersende opvatting dat zoveel mogelijk mensen, met of zonder arbeidsbeperking, moeten deelnemen aan de arbeidsmarkt. Volgens de participatiewet is het de verantwoordelijkheid van gemeenten dat iedereen die kán werken dat ook kan doen, waar nodig met ondersteuning. Veel werkgevers ervaren onduidelijkheden over de aanstelling van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
BGL wil dat vanuit de gemeente actieve programma’s worden opgesteld om de verbinding te leggen tussen bedoelde potentiele werknemers en mogelijke werkgevers met een periodieke banenmarkt en gebruik van sociale media. Daarbij wordt zoveel mogelijk duidelijkheid gegeven over de voor en nadelen van een aanstelling. Ondernemers worden daarbij zo veel mogelijk gefaciliteerd om hen te ontlasten van bijkomstige problematiek.

Social Return.
BGL streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen terug te laten keren naar de arbeidsmarkt. Dat is niet altijd eenvoudig. De samenwerking met de bedrijven en de IGSD/NWG zijn goed, maar kunnen nog beter. BGL wil hierin een nog grotere rol gaan spelen.
Social Return heeft als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt als onderdeel bij aanbestedingen verplicht gesteld. De centrale overheid neemt bij inkopen en aanbestedingen Social Return als contractwaarde op. Gemeenten kunnen de concrete invulling voor Social Return naar eigen inzicht vormgeven. Ook Steenwijkerland zal hierin gaan participeren. Voor BGL is dit een noodzaak en we zullen toezien dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren.

Beschikbaarheid van basisonderwijs in de kernen.
De nabijheid van basisonderwijs wordt over het algemeen en door jonge gezinnen in het bijzonder, gezien als een hoog goed voor de leefbaarheid in kernen en wijken. Als gevolg van de verwachte afname van het aantal schoolgaande kinderen in Steenwijkerland ontstaat er een overschot aan onderwijslokalen en basisscholen. Die zijn helaas niet evenredig verdeeld over de gemeente. Met oog op leefbaarheid in kernen telt voor BGL het opheffen van de laatste basisschool in een kern zwaarder dan de afname van het aantal basisscholen. Daarnaast vindt BGL dat het mogelijk moet blijven om in kernen en wijken waar aantoonbaar flinke groei plaats vindt een nieuwe basisschool op te richten. Die situatie doet zich momenteel voor in Tuk. BGL vind het nodig om met oog op de toekomstige leefbaarheid van Tuk, voor Tuk te verkennen of nieuwbouw voor basisschool “Het Puzzelstuk” in combinatie met een Multifunctioneel Centrum financieel haalbaar is. Dat zal de onderlinge saamhorigheid van deze kern met relatief veel nieuwkomers versterken en doet recht aan de vele initiatieven die inwoners met elkaar ontwikkelen om de leefbaarheid te versterken.

Optimale ontsluiting.
BGL vindt een goede ontsluiting van stad en kernen van levensbelang voor Steenwijkerland. Alles moet worden gedaan om Steenwijk in het intercity netwerk van de Nederlandse Spoorwegen te houden.

De aansluitingswegen, afritten, de binnenwegen, de fietspaden, de waterlopen en watergangen zijn cruciaal voor het gezicht van de gemeente Steenwijkerland bij (potentiele) werkgevers, werknemers, toeristen, hulpdiensten, schoolgaande jeugd, allemaal. Aan veiligheid en kwaliteit mogen hier geen concessies worden gedaan. Rondwegen rond Ossenzijl en Blokzijl staan bijvoorbeeld hoog op de agenda bij BGL, evenals de verbetering van de fietspaden rond Kalenberg en de verkenning van de mogelijkheden van eenrichting verkeer op smalle wegen omwille van de veiligheid. Aan het openbaar vervoer dient goede aandacht te worden gegeven. Dit vervoer dient aan te sluiten op de vraag.

Menu