Sociale zaken en gezondheidszorg

BGL wil armoede en de daarmee gepaard gaande gevolgen actief bestrijden. BGL wil gezondheid en veiligheid voor alle inwoners met oog voor maatwerk, en de primaire zorg en sport en beweging zo veel mogelijk in de kernen, waarbij kwaliteit en beschikbaarheid leidend moeten zijn.

BGL Accenten:

  • Duidelijke ondersteuning van de voedselbank.
  • Goed uitgewerkte en toegankelijke schuldhulpverlening.
  • Stimulering van actieve rol van ouderen.
  • Terugkeer van het zorgloket.
  • Actieve aanpak van laaggeletterdheid.
  • Goed georganiseerde eerstelijns medische zorg, inclusief adequaat ambulancevervoer.
  • Een laagdrempelig meldpunt voor vermoedens van kindermishandeling en – misbruik en drugsoverlast.
  • Goede aanwezige en toegankelijke sport- en spelvoorzieningen.

Armoede
Onze gemeente kent helaas nog veel verborgen armoede, die in alle lagen van de bevolking voorkomt. Veel mensen ervaren schaamte, druk en onbegrip bij de aanvraag van ondersteuning. BGL wil graag dat de gemeente hier oog voor heeft en met respect en voldoende anonimiteit zorgt voor begeleiding van hulpaanvragen. Voor de toekomst wordt materie ontwikkeld die “de omgekeerde toets” wordt genoemd. Hierbij wordt eerst gekeken hoe het voordeliger en gunstiger voor de aanvrager kan worden geregeld. Laaggeletterdheid is vaak een belemmering om uit de armoede te komen. BGL wil aandacht en bekendheid aan dit onderwerp geven en actief aan programma’s meewerken om laaggeletterdheid aan te pakken.

De voedselbank ondersteunen.
De voedselbank vormt een belangrijk steunpunt in de strijd tegen lokale armoede en is een duidelijk voorbeeld hoe vrijwilligers in een maatschappelijke behoefte kunnen voorzien. BGL wil dat de Voedselbank met respect voor zijn onafhankelijke positie door de gemeente goed wordt ondersteund.

Begeleiding statushouders.
Statushouders zijn welkom in Steenwijkerland. Het is van belang voor deze nieuwkomers dat ze zich snel en probleemloos kunnen aanpassen. Dat valt nog niet mee in onze complexe samenleving waar veel zaken met financiën te maken hebben. Met behulp van een financieel coach kunnen statushouders zich de kennis eigen maken om hun eigen boontjes te doppen. Momenteel komen door een tekort in de regelgeving, statushouders vroegtijdig uit bij de voedselbank, omdat ze drie maanden moeten wachten voor ze van het rijk een uitkering krijgen. Dat kan en moet anders.

Door vanaf het begin de statushouders, die vooraf bekend zijn, tijdig een voorschot toe te kennen (gemeente krijgt die na drie maand met terugwerkende kracht van het Rijk terug), voorkom je dat deze mensen de stap naar de voedselbank moeten nemen. Tegelijkertijd ontlast je de voedselbank.

Overigens zijn er meer vraagstukken waarmee de voedselbank in aanraking komt als gevolg van wet en regelgeving die niet goed op elkaar aansluit en waardoor groepen onnodig in de problemen komen. Zonder de toewijding en kennis van vrijwilligers bij de voedselbank komen deze mensen nog verder in de problemen. De door de voedselbank opgebouwde knowhow en netwerken zijn voor deze mensen letterlijk goud waard. De gemeente zou er goed aan doen om deze kennis en netwerken samen met de voedselbank serieus te verkennen om in beeld te krijgen wat de gemeente kan doen om haar eigen ambtenaren dusdanig op te leiden dat ze bepaalde zaken tijdig kan herkennen en opvangen. Zodat preventief kan worden gehandeld en minder mensen in het vangnet van de voedselbank belanden.

Schuldhulpverlening zo professioneel mogelijk.
De IGSD, de GKB en de vrijwillige hulpverleners moeten er alles aan doen om mensen met schulden en een financiële achterstand zodanig te begeleiden om deze schulden op te lossen. De statushouders de mogelijkheid geboden wordt om gebruik te maken van de aangeboden diensten via de GKB, maar dat zij hier toe niet verplicht zijn. De statushouders verdienen dezelfde service als die van de overige inwoners in de gemeente Steenwijkerland.

Sociale zorgen gaan vaak hand in hand met financiële zorgen. BGL verwacht dat de IGSD, de GKB en de vrijwillige hulpverleners bij de behandeling van de diverse zaken oog hebben voor de achtergronden en bijkomstigheden, om de passende aanpak en oplossingen te vinden. Voor de melding van problemen dienen deskundige vertrouwenspersonen beschikbaar te zijn die met kennis van mogelijkheden en respect voor privacy advies kunnen geven.

Ouderen actief mee laten doen.
Veel ouderen zijn nog heel actief. Door hun maatschappelijke betrokkenheid vervullen ze op tal van gebieden een belangrijke rol. Het is van belang om die meerwaarde zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen. Het is belangrijk dat de gemeente dit onderkent door bijvoorbeeld mogelijkheden voor vrijwilligerswerk te bieden en goede voorzieningen te bieden voor sport en spel. Ouderen kiezen er voor om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, soms zijn daar voorzieningen nodig. Van de gemeente wordt verwacht hier oog voor te hebben en ondersteuning te bieden waar nodig. Dat kan met advies zijn of met de verstrekking van hulpmiddelen. BGL ziet de terugkeer van het zorgloket als een welkom initiatief. De gemeente zorgt daarbij voor een huisvestingsbeleid dat voor de ouderen aansluit bij het wonen in de kernen.

Gezondheidszorg zo dichtbij als mogelijk.
In de gemeente Steenwijkerland dient eerstelijns medische hulp aanwezig te zijn, om onnodig reizen naar regionale ziekenhuizen te voorkomen. De lokale polikliniek van de Isalaklinieken in Steenwijk is een goed voorbeeld. Veel belangrijke zorg moet zo dicht mogelijk bij de zorgbehoevende te kunnen worden gevonden.

Van de gemeente mag wordt verlangd dat gerichte aandacht wordt gegeven toegankelijke huisartspraktijken en aan organisaties en groepen die werk maken van buurtzorg, thuiszorg, de begeleiding van mantelzorgers en zo nodig het regelen van medicijnen.

De inwoners in de gemeente Steenwijkerland zijn aangewezen op ziekenhuizen buiten de gemeente. BGL vindt dat de aanrijtijden van de ambulances voortdurend dienen te worden gemonitord.

De gemiddelde leeftijd van de inwoners in de gemeente Steenwijkerland neemt toe. Wel neemt ook vaak het medicijngebruik toe. De distributie van de medicijnen in de kernen van Steenwijkerland dient op een toegankelijke en veilige manier geregeld te worden en te blijven.

Diverse inwoners zijn bij hun doen en laten sterk afhankelijk van hulpmiddelen. Bij de besteding van de middelen die door de bijzondere Bijstandwet beschikbaar zijn, moet de gemeente beleid voeren en mag de drempel voor degene die hulp nodig hebben niet te hoog zijn. Ook hier wordt van de gemeente een dienstbare en service gerichte houding verlangd.

De sociale werkvoorziening biedt belangrijke mogelijkheden voor deelname aan het arbeidsproces voor inwoners buiten de reguliere arbeidsmarkt. De sociale werkvoorziening en de mensen, die daar van afhankelijk zijn, verdienen daarom specifieke aandacht. Dit wordt onderkend en inmiddels zijn de eerste stappen gezet voor een toekomstbestendige organisatiestructuur.

Jeugdzorg scherp invullen.
Met betrekking tot de jeugd vraagt een aantal duidelijke problemen om oplossingen. Ten eerste de drugs- en alcoholverslavingen. Ten tweede de kleine criminaliteit. En ten derde het fenomeen van de verleidingen door loverboys en de kindermishandelingen. De relatie met armoede is evident. BGL wil dat de jeugd niet kan terechtkomen in een armoedeval.

De huidige Jeugdzorg richt zich wettelijk op jongeren tot 18 jaar. De suggestie dat dan mogelijke problemen vanzelf zouden zijn opgelost, wijst BGL van de hand. Jongeren die zorg nodig hebben vallen na hun 18e in een gat. BGL wil dat er beleid komt voor ondersteuning van jongeren tot 21 jaar en eventueel in bijzondere gevallen ook daarna.

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanpak van deze problemen. Dat vraagt om preventieve maatregelen, zoals voorlichting op scholen, maar ook om ondersteuning en handhaving van onder meer de Tabakswet en de Drank- en Horecawet.

Met de invoering van de Participatiewet is de gemeente nog meer dan voorheen verantwoordelijk voor verschillende groeperingen binnen onze gemeente, waaronder de jeugd. Met ondersteuning van de GGZ en het Trias kunnen veel jongeren met problemen zoals alcohol- en andere verslavingen de juiste ondersteuning krijgen.

Vermoedens van mishandeling van kinderen dienen gemakkelijk te kunnen worden gemeld bij een duidelijk herkenbaar meldpunt, evenals drugsoverlast.

Voor de jeugd dienen overal in de gemeente voorzieningen aanwezig te zijn om zich op een gezonde manier te ontwikkelen, zoals sport- spelactiviteiten. Daarnaast hebben jongeren vaak eigen wensen voor huisvesting, ook in de kernen. Van de gemeente wordt gevraagd om hier gericht op te anticiperen. Voor het gebruik van sociale media en moderne technologie dient overal in de gemeente snel internet beschikbaar te zijn.

Menu